ประติมากรรม 2

Sculpture 2

1.  รู้ลำดับขั้นตอนและเข้าใจหลักการปั้นคนเหมือนจริงแบบเต็มตัว ในลักษณะลอยตัว
2.  ปฏิบัติงานปั้นคนเหมือนจริงแบบเต็มตัวพร้อมทั้งตรวจและแก้ไขด้วยตนเอง
3.  รู้ลำดับขั้นตอนเข้าใจหลักการ ทำแม่พิมพ์และหล่อด้วยวัสดุปูนปลาสเตอร์             
4.  ทดลองฝึกปฏิบัติการทำแม่พิมพ์และหล่อด้วยวัสดุปูนปลาสเตอร์   
5.  เห็นคุณค่างานประติมากรรมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
-------------------------------------
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานประติมากรรม  ในลักษณะลอยตัว  เน้นการแสดงออกทางประติมากรรม  ในลักษณะเต็มตัว  โดยศึกษาจากหุ่นคนจริงปฏิบัติด้วยวัสดุ  ดินเหนียว  ทดลองฝึกปฏิบัติการทำแม่พิมพ์และหล่อด้วยวัสดุปูนปลาสเตอร์
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติงาน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ข้อ 1  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ข้อ 2  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
ข้อ 3  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้อื่นและเพื่อนในชั้นเรียน  มีความซื่อสัตย์ในการเรียนและการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.2.1   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.2.2   มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2.3   มีความเป็นนักสร้างสรรค์ที่ดีมีคุณธรรมไม่ลอกเรียนหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง
1.2.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.5  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมเห็นคุณค่างานประติมากรรม รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรงเวลา          
         การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน ลงมือปฏิบัติงานตามที่กำหนดตรงเวลา ตั้งใจในการศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยความสนใจ ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
ข้อ 1 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
ข้อ 2  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
ข้อ 3  ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
ข้อ 4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา     
        รู้ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายวิภาคของคนและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบรู้ลำดับขั้นตอนการปั้นประติมากรรมเหมือนจริงในรูปแบบเต็มตัวของคน  ปฏิบัติงานปั้นเหมือนจริงในรูปแบบเต็มตัวของคน  ตรวจและแก้ไขด้วยตนเอง
       ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งว่ามีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดให้เหมือนจริง   จากแบบที่กำหนดให้ด้วยวิธีการทางประติมากรรมอย่างถูกต้อง
ข้อ 1 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
ข้อ 2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
ข้อ 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
ข้อ 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
        พัฒนาความสามารถในการมองโดยการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งว่ามีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดให้เหมือนจากแบบและถ่ายทอดออกมาด้วยวิธีการทางประติมากรรมอย่างถูกต้อง      และมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในงานได้
ข้อ 1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ข้อ 2 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
ข้อ 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
4.2.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.2.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.2.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองสร้างสรรค์ให้ครบถ้วน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยการวิจารณ์ผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติ
4.3.2 ประเมินจากความร่วมมือในการร่วมมือกันดูแลและรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงานร่วมกัน
4.3.3 ประเมินจากการทำงานให้เสร็จได้ตามกำหนด   
ข้อ 1 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
ข้อ 2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
5.2.1   ทักษะการฝึกการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมให้เหมือนต้นแบบ
5.2.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียนโครงงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.2.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลที่ได้ศึกษามา
5.2.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น จากตำรา และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.5   ทักษะในการนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานและวิธีการนำเสนอ
ข้อ 1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
ข้อ 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ข้อ 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
       ใช้วิธีการสอน ปฏิบัติการปั้นตามแบบที่กำหนด   ให้คำแนะนำแก้ไขปรับปรุงผลงานให้เหมือนแบบมากที่สุด    แนะนำให้ใช้เวลาว่างดูและศึกษาผลงานของประติมากรที่มีชื่อเสียงเพื่อดูเทคนิควิธีการของเขาแล้วนำมาปรับปรุงผลงานของตนเอง
       ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งว่ามีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดให้เหมือนจากแบบและถ่ายทอดออกมาด้วยวิธีการทางประติมากรรมอย่าง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BFAVA128 ประติมากรรม 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - ตรวจผลงานภาคการปฏิบัติขั้นสำเร็จตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 60%
2 - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 16-17 30%
3 - การเข้าชั้นเรียน จิตพิสัย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ประติมากรรมคนเหมือน.ประติมากรรมพื้นฐาน.สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์.ศิลปะร่วมสมัย.ประติมากรรมหิน MASTERPIECES  OF  ART 450 Treasures  of  Europe. GREEKMYTHOLOGY. HISTORY OF ITALIAN RENAISSANCE ART.   AUGUSTE  RODIN   Master of Sculpture. 19th CENTURE SCULPTURE . HENRY  MOORE 60 Years of His Art.      
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อผลงานประติมากรรมของประติมากรที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดทุกครั้ง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบความก้าวหน้าและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพื่อประกอบการเรียนรู้
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา และสังเกตความก้าวหน้า ความเข้าใจ และพัฒนาของผลการปฏิบัติงาน
4.1 การให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบโครงงานงาน วิธีการให้คะแนนโครงงานผลงานที่ปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ