การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Cross Cultural Communication for Tourism and Hospitality

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล