วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

Construction Engineering and Management

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือการก่อสร้าง  วิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง  การถอดปริมาณวัสดุ  การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร กลยุทธ์ในการประมูล  หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง   การวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้   ความเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานเตรียมการทำงาน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือการก่อสร้าง  วิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง  การถอดปริมาณวัสดุ  การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร กลยุทธ์ในการประมูล  หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง   การวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย
6 ชั่วโมง
ความมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2.1    ให้ความสำคัญในเรื่องการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อการมีวินัย ตรงต่อเวลา และอธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน  1.2.2    ปลูกฝังเรื่องความชื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.3.1    ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาภายในห้องเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   1.3.2    การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา  1.3.3    สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่าต่อเนื่อง  1.3.4    ประเมินจากเนื้อหาของแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน(มีการลอกกันไหม)  แก้ไข
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือการก่อสร้าง  วิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง  การถอดปริมาณวัสดุ  การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร กลยุทธ์ในการประมูล  หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง   การวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1    สอบย่อย สอบข้อเขียน ทั้งกลางภาค และ ปลายภาค  2    ประเมินผลงานที่มอบหมายจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3.1.1 สามารถนาความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาแนวทางในการวิจัยและการปฏิบัติงานของตน และพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคตได้ 3.1.2 นาข้อมูลที่ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งสมมติฐานเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา เพื่อหาประเด็นที่จะสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้  แก้ไข
3.2.1 บรรยายหลักวิชา ทฤษฎี ยกตัวอย่าง แก้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา มอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อจัดทาหลังเวลาเรียนให้สามารถนาหลักวิชาประยุทธ์ใช้กับโจทย์ปัญหา และมอบหมายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโครงการก่อสร้าง เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวแนวทางแก้ปัญหา การวางแผน ควบคุม และประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร 3.2.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ซักถาม แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ และจากบทความที่เคยศึกษา
3.3.1 ประเมินคะแนนสอบย่อย และสอบปลายภาค 3.3.2 ประเมินรายงาน การเสนอผลงาน และการตอบข้อซักถามจากการซักถามของเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ระหว่างการเสนอผลงาน และประเมินโดยกลุ่มนักศึกษา
4.1.1 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 4.1.2 ทักษะความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม 4.1.3 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา 4.1.4 ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีต่ออาจารย์
4.2.1 จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นและบุคคลภายนอก 4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทางานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด 4.2.3 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่ม อย่างชัดเจน
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
5.1.1 ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข 5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอในชั้นเรียน 5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ เป็นต้น 5.1.6 ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทาความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน 5.2.2 การสอนโดยมีการนาเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบค้นข้อมูล 5.2.3 การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล 5.2.4 การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.2.5 การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3.1 ประเมินทักษะการคานวณจากเอกสาร และการสอบต่างๆ 5.3.2 ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 5.3.3 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อช่วยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทางด้านบริหารงานก่อสร้าง  แก้ไข
ตั้งโจทย์ปัญหาที่ต้องใช้ระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหา  แก้ไข
ประเมินจากการหาคาตอบโดยวิธีการคำนวณ และวิธีการใช้เครื่องคำนวณหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป  แก้ไข
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.5 , 2.1-2.5 , 3.1 -3.5 , 4.1-4.6 5.1-5.5 , 6.1-6.7 ,7.1-7.4 , 8.1 – 8.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 25% 25%
2 2.1-2.5 , 3.1 -3.5 , 4.1-4.6 5.1-5.5 , 6.1-6.3 ,7.1-7.4 , 8.1 – 8.3 4.1,4.4,4.5 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย 16 ,4 , 5 , 6 20% 20%
3 1.1-1.5 , 2.1-2.5 , 3.1 -3.5 , 4.1-4.6 5.1-5.5 , 6.1-6.3 ,7.1-7.4 , 8.1 – 8.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
นังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
1.1 รศ.วิสูตร จิระดำเกิง , การบริหารงานก่อสร้าง , ภาควิชาวิศวกรรมโยธา , มหาวิทยาลัยรังสิต , พิมพ์ครั้งที่ 5, 2549. 1.2 รศ.วิสูตร จิระดำเกิง , การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยรังสิต, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2546. 1.3 รศ.วิสูตร จิระดำเกิง, การวางแผนงานและแผนกำหนดเวลางานก่อสร้าง,ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยรังสิต, พิมพ์ครั้งที่ 4 , 2549. 1.4 รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ , วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ ,ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2551. 1.5 รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย , การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง , คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2552. 1.6 รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย , การวางแผนงานก่อสร้าง , คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2552. 1.7 ดร.วรพจน์ ประชาเสรี,ผศ.สราวุธ จริตงาม, การจัดการและการวางแผนโครงการก่อสร้าง , คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2552.
youtube 
FB TUMCIVIL
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ