การจัดการฝึกอบรมสัมมนาและการประชุม

Conference and Meeting Management

ความหมายของการประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ ประเภทของการจัดการประชุม และการจัดนิทรรศการทั้งในรูปแบบออนไลน์และจัดตามสถานที่ ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น ๆ สิ่งจำเป็นพื้นฐานและปัจจัยเกื้อหนุนในการดำเนินธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรียมการและการบริหารการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า การบริหารราคา การสร้างและศึกษาความพอใจในการจัดสัมมนา นิทรรศการและการประชุม กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าการจัดฝึกอบรม สัมมนา และการประชุม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล