ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสื่อสารใน สถานการณ์ที่แตกต่างกัน
2. สามารถประยุกต์ภาษาที่ได้เรียนรู้เพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมี วิจารณญาณในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบค้นและนําเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารรูปแบบต่างๆ
5. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความ แตกต่างทางภาษา และวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
เพื่อจัดทำเนื้อหา รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและในการสอนออนไลน์
ศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสื่อสารใน สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ประยุกต์ภาษาที่ได้เรียนรู้เพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมี วิจารณญาณในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 - จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  - สร้างชั้นเรียนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และเป็นช่องทางติดต่อกับนักศึกษา ให้คำแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงงานมอบหมายต่าง ๆ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานมอบหมายตรงเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 2-7, 11-15 9 17 10% 25% 25%
4 งานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
Ken Wilson. 2020. Smart Choice Multi-Pack. Unitied Kingdom: Oxford University Press.