สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Co-operative Education in Electrical Engineering

รายวิชาสกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า จะเป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพื่อประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง การทางานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวให้สามารถทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
- เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
- เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนาความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ในการทางาน
- เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การพัฒนาระบบทางวิศวกรรมจากสภาพแวดล้อมจริง
- เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กร
- ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกันได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล