การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ

Quantitative Decision Making in Business

1.เข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา และข้อจำกัดทางธุรกิจในเชิงปริมาณ
2.เข้าใจการสร้างแบบจำลองในการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
3.เข้าใจการแก้ปัญหาการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณโดยวิธีต่างๆกัน
4.นำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการผลิต  การขนส่ง  การมอบหมายงาน  และสินค้าคงคลัง
5.นำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผน  และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
6.เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูง
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงปริมาณ และกระบวนการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์กระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  โดยสามารถนำแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวางแผน และการประยุกต์แก้ปัญหาในเชิงธุรกิจและบริหารโครงการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ศึกษาเทคนิคการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจทฤษฎีการตัดสินใจต่างๆ ในวงการธุรกิจ หลักการ วิธีการคำนวณประโยชน์ ข้อจำกัด และรูปแบบปัญหาที่จะนำไปใช้ เพื่อการตัดสินใจในวงการธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการต่างๆ ทางธุรกิจ
ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
1.มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2.มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
3.มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
4.มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5.มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
-ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้อง
-ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
-กำหนดระเบียบลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ
-ประเมินจากเวลาการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และเวลาการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
-ประเมินจากผลงานกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
1.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.ความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผน
4.มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
-การทดสอบย่อย
-การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
-ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
-ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา และมีประสบการณ์เพื่อเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
2.สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้
4.มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษา และปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอแนวทางการแก้ไข
-ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา
-ประเมินจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1.มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
2.มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
3.มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อี่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน
-ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม
-ประเมินจากผลงานนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจ
2.สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4.สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
6.ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงาน และทราบข้อจำกัดของเทคโนโลยี
-ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้
-มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน
-ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
2.สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจน พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
3.สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้าม วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
4.สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล
5.สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บน พื้นฐานของความเป็นไทย
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง หรือ   สถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
-จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  บำเพ็ญประโยชน์ต่อ สังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
-จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ด้านการ วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผลการดำเนินงาน รวมทั้งการ ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
-จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารใน สถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
-ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และ ความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
-พฤติกรรมที่แสดงออก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
-การนำเสนอผลงาน หรือโครงงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่าง ๆ เพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
-นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจใน สถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 1 2 3 4 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.3,2.1,2.2,3.1,4.2,5.1,6.1 - แบบฝึกหัด - ทดสอบย่อย ทุกสัปดาห์ 20 %
2 1.2,1.3,2.1,2.2,3.1,4.2,5.1,6.1 - จัดกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา - หาแนวทางแก้ไขปัญหา ทุกสัปดาห์ 20 %
3 1.2,1.3,2.1,2.2,3.1 - พฤติกรรมการเข้าเรียน - การตอบคำถามและอภิปราย - การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม ทุกสัปดาห์ 10 %
4 1.2,1.3,2.1,2.2,3.1 สอบกลางภาค 9 25 %
5 1.2,1.3,2.1,2.2,3.1 สอบปลายภาค 17 25 %
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
เกศินี   วิฑูรชาติ.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2550.
สุทธิมา    ชำนาญเวช.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์จำกัด, 2539.
วินัย   พุทธกุล.  การวิเคราะห์โครงการเพื่อการจัดการทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร.  2551.
ประพันธ์    ชัยกิจอุราใจ.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา (ปรับปรุงใหม่).  กรุงเทพมหานคร.  2550.
กัลยา    วานิชย์บัญชา.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.  กรุงเทพมหานคร:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2545.
สุปัญญา    ไชยชาญ.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร.  2553.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชาที่กำหนด
-สนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน  เพื่อระดมความคิด  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเนื้อหา  ปัญหา  และการสรุปประเด็นความคิด
-ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบการนำเสนอ  การทำงานกลุ่ม 
-ให้นักศึกษาร่วมกันประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียน และประเมินอาจารย์ผู้สอน
-สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
-ประเมินจากการร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม  และการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์ของนักศึกษา
-การสอบทดย่อย  การสอบกลางภาค  และการสอบปลายภาค
-พัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
-ปรับปรุงเนื้อหา  และกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
-ให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชามานำเสนอ
-มีการตรวจแบบฝึกหัด  ตรวจทดสอบย่อย  ตรวจข้อสอบ  และร่วมกันอภิปรายข้อสรุปของการวิเคราะห์
-มีการวัดความรู้นักศึกษา  และแจ้งผลให้ทราบเป็นระยะ
-ให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบการให้คะแนน  การสอบเก็บคะแนนได้
-การทวนสอบการให้คะแนน  จากการสุ่มตรวจโดยอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน
-ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่นๆ