โครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Project in Printing and Packaging

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงงานภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป้นระบบ ตลอดจนรวบรวมผลงานที่สำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการ
1. เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า และดำเนินการจัดทำโครรงาน
2. เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานโครงงานต่อคณะกรรมการ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงงานภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป้นระบบ ตลอดจนรวบรวมผลงานที่สำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมในแต่ละรายบุคคล
มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

4. มีการพัฒนาตนเอง  บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  และสังคม 
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

3. กำหนดให้นักศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
1   มีการเข้าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด
2   มีผลการดำเนินงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา
3   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
5   ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1 กระบวนการค้นคว้า วิจัย และประมวลผลโครงงาน
2 การหาจัดทำผลงานโครงงาน
3 การนำเสนอผลโครงงาน
1 การเข้าพบที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการจัดทำผลงาน
2 การสอนวิธีการจำทำเล่มโครงงาน
1   การเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด
2   ประเมินผลจากความคืบหน้าผลงานตามเวลาที่กำหนด
3   การจัดและส่งทำเล่มโครงงาน
1 สามารถใช้วิจารณญาณเพื่อประมวลผลเพื่อจัดทำผลงาน
2  การนำความรู้ที่มีมาประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงงานได้อย่างมีระบบ
1   การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล ลงพื้นที่จัดหาขิ้มูล
2   เข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อรายงานผลเป็นระยะ
1   รายงานผลตามเวลาที่กำหนด
2   ความเหมาะสมของผลการรายงาน
1   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
2   มีการสื่อสารและรับสารที่ดี
1   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนำเสนอผลงาน
2   ปลูกฝังให้นักศึกษาดำเนินการตามระยะเวลาที่เหมาะสม
3   ให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ตามความเหมาะสม
1  ประเมินจากการดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาที่กำหนด
2  ประเมินจากความพร้อมของผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอ
1   ความรู้ด้านการจัดทำโครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2   วิธีการดำเนินโครงงาน
1   ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านวิธีการดำเนินโครงงานฯ
2   มอบหมายนักศึกษาเข้าพบที่ปรึกษาและรายงานผลงาน
1   การรายงานและการนำเสนอ
2   ผลงานการจัดทำโครงงาน
             1   มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
              2   ดำเนินงานตรงต่อเวลา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
               3  ส่งงานตามกรอบเวลาที่กำหนด
       1   สร้างเจตนคติที่ดีต่อการกิจกรรมที่เข้าร่วม
       2   การพัฒนางานที่ศึกษาอยู่และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
1   พิจารณาจากผลงานที่จัดส่ง
2   สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออก
3   ประเมินจากผลการให้คะแนนจากที่ปรึกษาโครงงาน และกรรมการสอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้งานอย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP119 โครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 30%
3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การอภิปราย การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี 7, 15, 16 20%
- คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ, บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
- รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี”, ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2555 จากเว็บไซด์: www .ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/608/1/015-55.pdf
ไม่มี
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2   ผลการเรียนของนักศึกษา
3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ