อาหารเพื่อสุขภาพ

Food for Health

เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หลักการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ แนวทางการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาล้านนาเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อปรับปรุงการยกตัวอย่างให้มีความทันสมัยตรงตามยุคการเปลี่ยนแปลง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หลักการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ แนวทางการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญา ล้านนาเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ
อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ ฝึกปฏิบัติทำอาหารสุขภาพ จากธรรมชาติโดยใช้ภูมิปัญญาล้านนา  หลักการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ   แนวทางการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคในภาวะปัจจุบัน  มอบหมายโครงงาน
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  1.3.2   มีการทำการกำหนดรายการอาหารที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม  1.3.3   ประเมินผลการปฏิบัติอาหารตามรายการอาหารที่กำหนดขึ้น 1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอโครงงานที่มอบหมาย
2.1.1    เข้าใจองค์ความรู้ในรายวิชาอย่างกว้างขวางเป็นระบบ 
2.1.2    สามารถกำหนดรายการอาหารให้เหมาะสมในโอกาส
2.1.3   สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ  เครื่องปรุงให้เหมาะสม ถูกต้องตามเอกลักษณ์อาหารสุขภาพ
2.1.4   สามารถบูรณาการความรู้ทั้งในรายวิชา  และวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
บรรยาย  ฝึกปฏิบัติงาน จัดสำรับอาหารสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบตามภูมิปัญญาล้านนา  ตามความนิยมของท้องถิ่น  หลังจากฝึกปฏิบัติมีการประเมินลักษณะ  รสชาติ และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปในโครงงานและนำเสนอผล งานที่ผ่านการทดสอบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี  2.3.2   ประเมินจากการจัดสำรับ และปฏิบัติการทำอาหารสุขภาพตามภูมิปัญญาล้านนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีฝึกการจัดสำรับที่เหมาะสมโดยใช้ภูมิปัญญาล้านนา ทำโครงงานอาหารสุขภาพตามแนวทางอาหารล้านนา  สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
3.2.1  มอบให้นักศึกษาจัดรายการอาหารสุขภาพ และการนำเสนอผลงานอาหาร 3.2.2   ฝึกปฏิบัติประกอบรายการอาหารที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละโรค  3.2.3   ให้นักศึกษาทำโครงงานตามความสนใจ
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการจัดรายการอาหารสุขภาพตามโรคและแนวโน้มของผู้บริโภค 3.3.2   วัดผลจากการฝึกปฏิบัติ  การนำเสนอผลงาน  3.3.3   สังเกตผลงานการนำเสนอผลงาน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันในการทำงานร่วมกัน  4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่ม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดทำการสำรับรายการอาหารสุขภาพ  และความสนใจของบุคคลในแต่ละกลุ่ม  4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น โครงงานและรายงานหน้าห้องเรียน  4.2.3   การฝึกปฏิบัติตามรายการอาหารที่จัดให้มีลักษณะที่น่ารับประทาน
4.3.1   ประเมินตนเอง  4.3.2  ประเมินจากผลการนำเสนอโครงงาน  4.3.3   ประเมินจากผลการปฏิบัติงา
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณปริมาณวัตถุดิบ  ปริมาณอาหารที่ได้ตามเมนูอาหารที่กำหนดขึ้น  5.1.2   พัฒนาทักษะในการฝึกปฏิบัติ  5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์รายการอาหารที่เหมาะสมในสำรับอาหารในแต่ละโรค 5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เหมาะสมสำหรับอาหารแต่ละโรคและแนวโน้ม
5.2.1   มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น  5.2.2  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 2
1 BSCFN134 อาหารเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ โครงงาน สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 15, 17 15 % 30 % 30 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติ ตลอดภาคเรียน 15 %
1. สํานักอาหาร. (2550). “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 275 – 300(ฉบับที่ 293 พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)”.
2. สถาบันอาหาร.(2552).“เทรนด์อาหารเพื่อความงาม (Beauty Food) 3. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส.(2554).“ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเฉพาะด้าน
-
-
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้  รายงานโครงงาน ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน ผลการเรียนของนักศึกษา  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิช
ประเมินโดยระบบมหาวิทยาลัย
นำผลประเมินแต่ละด้านมาปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  3.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้    ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์