การจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

Textile, Fashion and Jewelry Promotion

1.1 รู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา 1.2 เข้าใจเทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 1.3 เข้าใจการออกแบบรูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 1.4 เข้าใจการประเมินผลตอบรับการส่งเสริมการขายสินค้า 1.5 มีทักษะในการจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ   
              เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา เทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ การออกแบบรูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การประเมินผลตอบรับการส่งเสริมการขายสินค้า  สอดคล้องกับการจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ ที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย 
            ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา เทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ การออกแบบรูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การประเมินผลตอบรับการส่งเสริมการขายสินค้า
            Practice promoting textile, fashion and jewelry products through advertising, technique of promoting textile, fashion and jewelry style by the media, media format design, which appropriate to the target audience, evaluation feedback promoting fashion by the media.
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  แจ้งเวลาในการให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน  
-     อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.2.1   ให้ความสำคัญในระเบียบวินัยการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อ  ตนเองการส่งงานตรงเวลา  ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นตามระเบียบที่เป็นตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2   บรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของการจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ  จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา ทัศนคติที่เปิดกว้าง รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบและสังคม
1.2.3    มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล
1.3.1    การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา ที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม  (ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน)
1.3.2   ความซื่อสัตว์สุจริตวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบ
1.3.3   สังเกตพฤติกรรมการเรียนการทำงานรายบุคคล
           2.1.1  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
           2.1.2  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.2.1   ใช้วิธีการสอน ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและ
เครื่องประดับและใบงาน บรรยายโดยสื่อโฆษณา เทคนิคการส่งเสริมการขาย สินค้าโดยสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ การออกแบบรูปแบบสื่อที่เหมาะสม  (ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียน)
 
2.2.2  ให้นักศึกษาปฏิบัติการจัดรูปแบบการนำเสนอส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณาโดยนำหลักการทางจากบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.2.3  มอบหมายงานศึกษาค้นคว้ารายบุคคล
2.3.1  การสอบกลางภาคเรียน(ด้วยรูปแบบออนไลน์)  และปลายภาคเรียน  (การจัดการเรียนเต็มเวลา)
2.3.2  ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติและการนำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์และในชั้นเรียน
           3.1.1 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
           3.1.2  มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
3.2.1   ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตำรา เอกสารและสื่อสังคมกับการเรียนการสอนสร้างการจัดรูปแบบ  เทคนิคการขายโดยสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการเรียนเต็มเวลา)  
3.2.2   มอบหมายงานให้นักศึกษาเลือกใช้รูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และทำการวิเคราะห์และประมวลผลการออกแบบ   การนำเสนองาน โดยอภิปรายรายบุคคลร่วมแสดงความคิดเห็น
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  การปฏิบัติงานการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาและการนำเสนอผลงานและการจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ 
4.1.1   มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1  จัดกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น  รับฟังและการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการ
         จัดการเรียนเต็มเวลา)
4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.3.1 ประเมินจากการร่วมจัดกิจกรรม และการรายงานผลของการจัดกิจกรรม
4.3.2 พิจารณาจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองานของตนเองและวิจารณ์ผลงาน  การเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกของนักศึกษาเป็นระยะ
5.1.1  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาเทคนิคและวิธีการจัดรูปแบบการนำเสนอด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการ
          เรียนเต็มเวลา)
5.3.1 ประเมินจากผลการหาข้อมูลที่ถูกต้องจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์
5.3.2 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ และแก้ปัญหาที่เหมาะสม
6.1.1  มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.2.1  บรรยายและสาธิตการปฏิบัติ ผลงานการจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับตาม แนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการเรียนเต็มเวลา)  
6.2.2  ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
6.3.1  ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงานที่มอบหมาย
6.3.2  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ122 การจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 15% 15%
2 3.1.1,3.1.2 ประเมินผลจากผลงานภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) สัปดาห์ 1-8 20%
3 3.1.1,3.1.2 ประเมินผลจากผลงานภาคปฏิบัติ (การจัดการเรียนเต็มเวลาในชั้นเรียน) สัปดาห์ 10-16 30%
4 5.1.1, 6.1.1 การวิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 1.1.1, 4.2.1,4.2.2 การเข้าชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม และผลการทำงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  กิติศักดิ์ เยาวนานนท์. (2553). สื่อดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟในงานสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ :      สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย                         มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2.  วัฒนะ จูฑะวิภาต. 2531 การออกแบบตกแต่งภายในและเทคนิคในการออกแบบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์  ปรารถนา 
3.  วัฒนะ จูฑะวิภาต   2542  ศิลปะการจัดนิทรรศการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.  วัฒนะ จูฑะวิภาต   2526  การจัดนิทรรศการ. กรุงเทพฯ : กลิ่นแก้ว
5. ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ. (2545).  พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์       เน็ทจำกัด.
6. ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541).  กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา.  กรุงเทพฯ : ไดมอน อิน บิสสิเน็ต เวิร์ล.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการเรียนเต็มเวลา)
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
2.2 การอภิปรายของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
        3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด
         3.2 หาแนวทาง และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน (ด้วยรูปแบบออนไลน์และการจัดการเรียนเต็มเวลา)
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียน รู้ในวิชา โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบผลการให้คะแนนนักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
     4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
     5.2 การประชุมกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา