อาหารตะวันตก

Western Cuisine

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของอาหารตะวันตก
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรุง วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกอบอาหารตะวันตก
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดเตรียมและประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารตะวันตก
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดรายการอาหารประเภทต่าง ๆ และผสมผสาน ความรู้ที่ได้มาพัฒนาและประยุกต์รายการอาหารตะวันตก
เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารตะวันตก ประเภทของอาหาตะวันตก วัตถุดิบเครื่องปรุงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตกที่อยู่ในความนิยม ศิลปะการตกแต่งอาหารตะวันตก
3.1 วัน จันทร์ -  อังคาร เวลา 14.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร.  087-6769051
3.2  e-mail; donporn.w@gmail.com เวลา 09.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัยในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา และพฤติกรรมในการเรียน  
2. สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียน  โดยเน้นการมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม  
3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยให้ระบุที่มาขอแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน 
1. จากการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล มีการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาและมีประสิทธิภาพและการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
3. จากการสอบถามการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  
3. สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. บรรยายและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ 
2. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่ออิเลกทรอนิกส์ แล้วนำมาอภิปรายในชั้นเรียน  
4. มอบหมายให้นำเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบรายงานและปากเปล่า 
5. มอบหมายให้นักศึกษานำภาษาที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ นอกห้องเรียน
1. จากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน   
2. จากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำในแต่ละบทเรียน     
3. จากการซักถาม โต้ตอบ    
4. จากการสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทำกิจกรรม
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1.  ฝึกการเขียนรายงานการประกอบอาหารได้อย่างเป็นขั้นตอนและหาแนวทางแก้ไขได้ (Solving Problem)
2.  เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะบรรยายเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดปัญญาในการคิดวิเคราะห์แยกแยะได้
1.  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถามอาจารย์
2.  พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3.  การเก็บคะแนนกลางภาคและปลายภาค
1.  มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 2.  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐาน
1.  จัดกิจกรรมกลุ่มหรือการทำงานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
1.  ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้
2.  การเก็บคะแนนย่อย
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
2.  นำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.  ข้อสอบเก็บคะแนนย่อย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BSCFN137 อาหารตะวันตก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.1,5.3 การสอบกลางภาค 9 20
2 2.1, 3.1,5.3 การสอบปลายภาค 17 20
3 2.1, 3.1,5.3 การสอบปฏิบัติงานอาหาร 8 และ 16 30
4 1.3, 2.1, 4.3, 5.2, 5.3 -การส่งงานตามที่มอบหมาย -การศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอ -การเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติ -การทำงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 20
5 1.2, 4.1, 4.3 - จิตพิสัย - การเข้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
เอกสารประกอบการสอน อ.ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี 2562. ศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต
     American Culinary Federation. 2006. Culinary Fundamentals. Pearson Education, Inc.:New Jersey, USA.
     Gisslen W. 2011. Professional cooking. John Wiley &Sons: New York,USA
เวปไซต์เกี่ยวกับการจัดเลี้ยง Cooking / Culinary / western food เป็นต้น
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2.แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
3.ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้      การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมสอน ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2  มีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
   ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา เช่น การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา หรือผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้      ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย