ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ

English for Food Business and Nutrition

1. พัฒนาทักษะการฟังพูดเพื่อสื่อสารในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ     
2. เข้าใจสาระสำคัญ และสรุปความจากการอ่านและฟังเกี่ยวกับวิชาชีพ     
3. เขียนโครงการ รายงาน และบันทึกเกี่ยวกับวิชาชีพ     
4. นำเสนอโครงการ ผลงาน และรายงานเกี่ยวกับวิชาชีพ     
5. ตระหนักในความสำคัญของการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการประกอบอาชีพ
- เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารในงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ การค้นคว้าและการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษในบริบททางด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
3.1 วัน จันทร์ -  อังคาร เวลา 14.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร.  087-6769051
3.2  e-mail; donporn.w@gmail.com เวลา 09.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัยในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา และพฤติกรรมในการเรียน  
2. สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียน  โดยเน้นการมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม  
3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยให้ระบุที่มาขอแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน 
1. จากการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล มีการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาและมีประสิทธิภาพและการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
3. จากการสอบถามการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  
3. สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. บรรยายและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการภาษา  
2. จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่ออิเลกทรอนิกส์ แล้วนำมาอภิปรายในชั้นเรียน  
4. มอบหมายให้นำเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบรายงานและปากเปล่า 
5. มอบหมายให้นักศึกษานำภาษาที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ นอกห้องเรียน
1. จากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน   
2. จากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำในแต่ละบทเรียน     
3. จากการซักถาม โต้ตอบ    
4. จากการสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการทำกิจกรรม
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1.  ฝึกวิเคราะห์บทอ่านและเขียนสรุปใจความสำคัญ  
2.  กำหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อฝึกปฏิบัติให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.  จากการประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ที่กำหนดอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2.  จากการวิเคราะห์  ตอบคำถาม อภิปราย บทอ่าน และสรุปสาระสำคัญ ได้ถูกต้อง  
1. มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี 
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม  
2. ให้มีการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม  
3. ให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยแลกเปลี่ยนผลงานเขียนเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง
1.  จากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษา 2.  จากการประเมินคุณภาพผลงานที่นำเสนอของกลุ่ม
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  (5.1)
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม (5.2)
3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากสื่ออิเล็คทรอนิคและสื่อประสมต่างๆ (5.1+5.2+5.3)

2. ให้มีการนำข้อมูลจากการค้นคว้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม (5.3)

3. ให้นักศึกษาใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมประกอบการนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (5.3)
1. จากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรูปแบบการนำเสนอ ด้วยสื่อเทคโนโลยี 2. จากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN115 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.1,5.3 การสอบกลางภาค 9 ร้อยละ 25
2 2.1, 3.1,5.3 สอบปลายภาค 17 25
3 2.1, 3.1,5.3 ทดสอบย่อย 2 ครั้ง 8 และ 16 20
4 1.3, 2.1, 4.3, 5.2, 5.3 -การส่งงานตามที่มอบหมาย (assignments) -การศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอ (presentation) -การเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติ (in class and university activities participation) -การทำงานกลุ่ม (group work- pair work) - โครงงาน (Project-based) ตลอดภาคการศึกษา 20
5 1.2, 4.1, 4.3 -จิตพิสัย - การเข้าชั้นเรียน (class attendance) -การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 10
 - ภสุ  ณธันยพัต. 2556. English for Home Economics. บริษัทพัฒนาวิชการ(2535) จำกัด.

    - Anne Baude, Montserrat Iglesias and Anna Inesta. Ready to Order. Longman Pearson Education Limited 2002

    - Trish Stott and Rod Revell. English for the hotel and catering industry. Oxford University Press. 2004
- ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม
  - https://7esl.com/kitchen-utensils-vocabulary/

    - https://studylib.net/doc/8975433/kitchen-equipment-and-utensils---home-economics-careers-and
1.1    สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน     
1.2   ใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา     
1.3   สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
2.1 สังเกตจากการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2.2 ประเมินจากผลการสอบของผู้เรียน
2.3 ทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. 1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

3. 2   วิจัยในและนอกชั้นเรียน
  4. 1   ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร
4. 2   ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ ผลงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนงานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรม
4. 3   สอบถามนักศึกษา
5. 1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะ
5. 2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองกว้างไกล