การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

Software Design and Development

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ แบบจำลองข้อมูล และระบบฐานข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐานของซอฟต์แวร์ และการจัดการข้อจำกัดเชิงวิศวกรรม กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมและเทคนิคการเลือกคำสั่งในการแก้ไขปัญหาในเชิงโปรแกรมรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แบบจำลองการไม่ประสานกันสำหรับการเขียนโปรแกรมที่มีการประมวลผลร่วมกัน การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบและคุณภาพของซอฟต์แวร์ การสร้างหน่วยทดสอบ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานสำหรับอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   เช่น การใช้ Wed-board โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง

1.2.2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มผึกให้รู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตาม ไม่กระทำกรทุจริตในการสอบหรือ ลอกงานของผู้อื่น
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการยกย่องนักศึกษาที่ทำดี เสียสละ ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และสังคม
ประเมินด้วยการสังเกตการณ์พฤติกรรมของนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ร่วมงานบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ
นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามมาตรฐานความรู้ต่อไปนี้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง/และ/หรือประเมินระบบ และ/หรือ องค์ประกอบในส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ และหรือ ฮาร์ดแวร์ ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.1.3 มีทักษะในการค้นคว้า ติดตาม สร้างผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับหรือคิดค้นไปประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริง
บรรยาย  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้วิเคราห์และออกแบบโปรแกรมที่ใช้หลักแนวคิดเชิงวัตถุ ให้ทดลองสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้ออกแบบไว้ อันเป็นการศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นตัวกำหนด (Problem – based Learning) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   มอบหมายงานในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุสำหรับ  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ กับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำหัวข้อหรืองานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.2.2   ยกตัวอย่าง ถาม-ตอบ
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  และอภิปราย
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติการเขียนโปรแกรม
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์หรือต้องใช้แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม การประยุกต์ใช้คำสั่งของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ และการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ในสภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันได้
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงานที่มอบหมาย
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ
4.3.1   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2   ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย    
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4  พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.4 1.5 1.6 1.7 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2
1 ENGCE112 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.5 2.1,2.2,2.4 3.1-3.4,5.2 - ทดสอบยอ่ ยคร้ังที่1 - สอบกลางภาค - ทดสอบยอ่ ยคร้ังที่2 - สอบปลายภาค 8, 16 30%, 40%
2 1.2,1.5 2.1 2.2,2.4 3.1-3.4,4.4 - กรณีศึกษาค้นคว้า - รายงานกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง - การทำงานและผลงานการปฏิบัติการ - การส่งงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.2,1.5 3.1 - การเข้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วม การอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
Roger S. Pressman, Software Engineering, McGraw-Hill International, Inc., 1992 ผศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, สา นกัพิมพท์ อ้ป จา กดั, 2007 กิตติภกัดีวฒั นะกุล, พนิดา พาณิชกุล, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, KTC Com and Consult Co. Ltd., 2550
Ian Sommerville, Software Engineering, 6th Edition, Addison-Wesley,2001. Carlo Ghezzi, Fundamentals of Software Engineering, Prentice-Hall International, Inc., 1991 Sue Conger, The New Software Engineering, International Tomson Publishing, 1994. Watts S. Humphrey, A Discipline of Software Engineering, 2nd Edition, Addison-Wesley, 1995
http://www.ce.kmitl.ac.th/subject.php?action=view&SUBJECT_ID=189
http://www.ce.kmitl.ac.th/subject.php?action=view&SUBJECT_ID=96
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีมีการตั้งคณะกรรมการในสาชขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อเขียน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีกาารวางแผนการปรับปรุงการ สอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวชาทุก3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นึกถึงปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ