งานเครื่องมือกล

Machine Tool

   เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครื่องเจียระไน และเครื่องเจาะ รู้ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครื่องเจียระไน และ เครื่องเจาะ  เข้าใจหลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  มีทักษะในการผลิตงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน งานตัด  งานเจียระไน และงานเจาะ   มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรม และสอดรับกับการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานกลึง  งานกัด งานไส งานเจียระไน งานตัด และงานเจาะ ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 
1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1.งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2016  สำนักพิมพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 2.ชลอ การทวี งานเครื่องมือกลเบื้องต้น มปป สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด 3.อำนาจ ทองแสน งานเครื่องมือกลเบื้องต้น มปป สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น