ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม

Numerical Methods for Engineering

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเชิงเลขสําหรับงาน วิศวกรรมศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์การหาความคลาดเคลื่อน การหาค่ารากของ สมการ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การทําเคอร์ฟฟิตติ้ง อินเตอร์โพเล ชัน การแก้สมการอนุพันธ์และการอินทีเกรตเชิงเลข
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ สำหรับแก้ปัญหาในวิชาระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเชิงเลขสําหรับงาน วิศวกรรมศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์การหาความคลาดเคลื่อน การหาค่ารากของ สมการ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การทําเคอร์ฟฟิตติ้ง อินเตอร์โพเล ชัน การแก้สมการอนุพันธ์และการอินทีเกรตเชิงเลข
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล นำเอาความรู้ความสามารถที่ศึกษาไปใช้ประโยชน์สูงสุด โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยายพร้อมและปฏิบัติงานตามกลุ่มใบประลอง  2. กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง อภิปรายกลุ่ม การนำเสนอ เน้นสอนเป็นกลุ่มกิจกรรม
1.   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2.   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3.   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ  ในวิชาวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันกับการพัฒนาของระบบ ดิจิตอล นำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
1.   การมอบให้นักศึกษา และการนำเสนอผลงาน 2.   อภิปรายกลุ่ม 3.   ลงมือปฏิบัติงานตามใบประลองที่กำหนด 4.   อภิปรายและสรุปผล
1.   สอบกลางภาคและปลายภาค  สอบปฏิบัติ 2.   การนำเสนอผลงาน 3.   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1.   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 2.   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 3.   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1.   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 2.   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น หน่วยคำคำนวณด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิตอล  การลดทอนฟังก์ชั่นลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชั่นการนำตัวอย่างการใช้งาน 3.   การนำเสนอรายงาน
1.   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 2.  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 3.   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
1.   ทักษะการคิดเชิงวิศวกรรม 2.   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียนหรือแบบฝึกหัด 3.   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและจากที่ได้ปฏิบัติงานจริงจากการทดลอง 4.   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และจากที่ได้ปฏิบัติงานจริงจากการทดลองโดยสรุปผลการทดลอง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามหลักการ 2.   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 2.   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย การสรุปผลการทดลอง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามหลักการ
1.   ทักษะการคิดเชิงวิศวกรรม จะต้องมีกระบวนการคิดลำดับความสำคัญของปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและมีระบบ 2.   พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการด้านเวลาและวิธีการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านปัญหาต่างๆ จากงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานจากใบประลองงาน 2.   ให้ความสำคัญต่องานที่ปฏิบัติตามใบงานและที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
1.   ประเมินจากรายงานแนวคิดรูปแบบการนำเสนอจากการค้นคว้าและการปฏิบัติงานจากใบประลองงาน 2.   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย และการสรุปผลการทดลอง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขตามหลักการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE140 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-3 4-5 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 35% 35%
2 1-3 4-5 รายงาน รายงาน 7 16 10% 10%
3 1-5 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
โครงการสอนรายวิชาระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   แยกสอนเพิ่มเติมรายบุคคล  สอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ