ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

Physics Laboratory 2 for Engineers

1. รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 2. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์  และเครื่องมือในการปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 3.มีทักษะในปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อวงจรพื้นฐานอย่างง่าย วงจรอนุกรม วงจรขนาน 4.มีทักษะในการคำนวณหาค่าต่างๆทางไฟฟ้า รู้จักวิเคราะห์และสรุปผลทดลองได้อย่างมีเหตุผล 5. พัฒนาทักษะและจิตพิสัยในการปฏิบัติงานด้านการทดลองที่เป็นระบบ 6. พัฒนาเจตคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและฝึกทักษะทางฟิสิกส์มากขึ้น 2. นักศึกษานำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน
ปฏิบัติการทดลองไม่น้อยกว่า 10 การทดลอง  โดยเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 2  สำหรับวิศวกรในหัวข้อดังต่อไปนี้  เลือกปฏิบัติการทดลองจากหัวข้อต่อไปนี้ตามความเหมาะสม เรื่องกราฟและสมการ   ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการวัด หรือ  การใช้เครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานทางฟิสิกส์  เป็นต้น เรื่องไฟฟ้าสถิต   กระแสตรง  กระแสสลับ  และ วงจรไฟฟ้า  ได้แก่ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง , กฎของ คูลอมบ์ , กฎของโอห์ม ,  เซลล์แสงอาทิตย์ ,ไฟฟ้าสถิต , การเก็บประจุและคายประจุ  , วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  , วงจร  RC  , วงจร RLC ,  วงจรเคอร์ชอฟฟ์  ,  วงจรบริดส์สโตนวิลส์ ,  วงจรเรียงกระแส , เครื่องชั่งกระแสหรือ  การใช้ออซิโลสโคป  เป็นต้นแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และทัศนศาสตร์  ได้แก่  สนามแม่เหล็กในตัวนำ , กระแสสมดุล , การหาความเข้มสนามแม่เหล็กโลก , โมเมนต์แม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก , คลื่นไมโครเวฟ, การหาค่าประจุต่ออิเล็กตรอน , การแผ่รังสีความร้อน , การสะท้อนของแสง , การหักเหของแสง ,การแทรกสอดของแสง ,  แสงและเลนส์ , การศึกษาสเปกตรัมของแสง  หรือ การวัดความเร็วแสง  เป็นต้น ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ได้แก่  การวัดรังสีและกฎกำลังสองผกผัน ,  การหาครึ่งชีวิตของธาตุกำมันตรังสีหรือ  กัมมันตภาพรังสี เป็นต้น
3
- ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต - มีวินัย เคารพกฎ ระเบียบและกติกาต่างๆ ที่ดีงามของสังคม - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการสอน - สังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียน การปฏิบัติการการทดลอง การบันทึกผลและรายงานผลการทดลอง การแต่งกายและตรงต่อเวลา - มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
- ไม่มีการทุจริตในการทดสอบและการคัดลอกรายงานผลการทดลอง - ประเมินผลจากการสังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียน การปฏิบัติการการทดลอง การแต่งกายและตรงต่อเวลา - ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางฟิสิกส์  มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้นในการปฏิบัติการทางฟิสิกส์  และคำนวณหาค่าต่างๆทางไฟฟ้า รู้จักวิเคราะห์และสรุปผลทดลองได้อย่างมีเหตุผลและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการทดลองที่เป็นระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
-มอบหมายให้ศึกษาปฏิบัติการและทำความเข้าใจล่วงหน้า โดยให้เตรียมสมุดบันทึกการทดลอง -มีการบรรยายแนะนำขั้นตอนที่สำคัญในการทดลองให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ซักถามก่อนเข้าทำปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำปฏิบัติการด้วยความมั่นใจและมีความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ -หลังจากทำการทดลองและส่งรายงานแก่อาจารย์ผู้สอสแล้วจะมีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการทำการทดลองที่ทำในวันนั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากผลการทดสอบ
พัฒนาความสามารถในการคิดให้มีการคิดที่เป็นระบบอย่างถูกต้อง รู้จักการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลให้ถูกต้อง
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ของปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระบบ - ทำการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ - ทำการวิเคราะห์ข้อมูล/คำนวณ (ถ้ามี ) - ทำการสรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน - ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียน และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาพร้อมทั้งค้นคว้าเพิ่มเติม
ประเมินผลจากรายงานผลการทดลอง และการตอบปัญหาในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานกลุ่ม - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการทำบทปฏิบัติการ - มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล - การนำเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม - ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ 
- ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข/จัดเก็บข้อมูลการทดลองอย่างเป็นระบบ - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียนใช้รูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- มีการอธิบายวิธีการปฏิบัติการทดลอง และ/หรือ การคำนวณที่สอดคล้องกับทฤษฎี - มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้น - การนำเสนอโดยใช้รูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ - ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล