การจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Process Management in Information Systems

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล