เทคโนโลยีสิ่งทอ

Textiles Technology

1.1 รู้เทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอ
1.2 เข้าใจการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอ
1.3 เข้าใจนวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอ
1.4 มีทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้า กลางน้ำและปลายน้ำ
1.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งทอกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
เพื่อแกไข้ปัญหาการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอสำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอ การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอ นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอ กระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้า กลางน้ำและปลายน้ำ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งทอกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอ การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอ นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีทางด้านสิ่งทอ กระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งทอกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
Study and practice of using textile technology, the development of textile technology, the innovative technology of the textile, applied suitable textile for textile products.
- อาจารย์ผู้สอน ประกาศช่วงเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
เน้นให้นักศึกษาสร้างงานโดยไม่ลอกเลียนแบบ
ให้นักศึกษาทำการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร
กำหนดเวลาการส่งงานของนักศึกษา ให้ส่งงานตามเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบ เปรียบเทียบ ระหว่างผลงานในกลุ่มที่นักศึกษานำเสนองานด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ
สอบถามเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ
ตรวจสอบการส่งผลงานตามกำหนดเวลา
มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม ศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรม
2.2.1 เน้นให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ
2.1.2 เน้นให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีสิ่งทอ
2.1.3 บรรยาย มอบหมายงาน
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค จากผลงานที่มอบหมาย
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้
 
สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
3.2.1 บรรยายพร้อมแสดงวิธีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ
3.2.2 บรรยายพร้อมสาธิตวิธีการของเทคโนโลยีสิ่งทอ
3.2.3 มอบหมายงาน
3.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค จากผลงานที่มอบหมาย
มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน ความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 บรรยายความสัมพันธ์ของลายทอลายถักที่มีผลต่อเทคโนโลยีสิ่งทอ
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มในการหาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสิ่งทอ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1จากการสังเกต
4.3.2 จากผลงานที่มอบหมาย
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ สร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
5.2.1 บรรยาย แนะนำ วิธีการสืบค้นข้อมูลใน Internet
5.3.1 จากผลงานที่มอบหมาย
มีทักษะในการทาตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
 
มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1 บรรยายความสัมพันธ์ของลายทอลายถักที่มีผลต่อเทคโนโลยีสิ่งทอ
6.2.2 มอบหมายงานกลุ่มในการหาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสิ่งทอ
6.3.1 จากผลงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ109 เทคโนโลยีสิ่งทอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 2.2 3.1 สอบกลางภาค (สอบปฏิบัติ) สอบปลายภาค (สอบปฏิบัติ) 9 17 40%
2 1.1 6.1 6.3 ปฏิบัติงานตามใบงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.1 1.2 จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.1 มณฑา จันทร์เกตุเลี้ยด.(2541). วิทยาศาตร์สิ่งทอเบื้องต้น.กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์.
1.2 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา.(2544). อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
1.3 อัจฉราพร ไศละสูต.(2524).คู่มือการออกแบบลายผ้าและเทคนิคการพิมพ์.กรุงเทพฯ: สหประชพาณิชย์
1.4 อัจฉราพร ไศละสูต.(2539). ความรู้เรื่องผ้า. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์วิชาการ
ไม่มี
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสิ่งทอ
แบบประเมินผู้สอน
การสอบถามจากนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้
2.1 ผลงานของนักศึกษา
2.2 การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
2.3 การพัฒนาการทำงานของนักศึกษา
2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้
หลังจากเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละปีการศึกษา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาทุกปีการศึกษาหลังเสร็จสิ้นการสอน