จิตรกรรมสีน้ำ

Watercolor Painting

1.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ทางทัศนศิลป์
2.มีความเข้าใจในการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ และภาพคน รวมไปถึงคุณลักษณะเฉพาะของสีน้ำ
3.ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ำ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับจิตรกรรมสีน้ำ โดยฝึกทักษะและเทคนิค ในลักษณะต่างๆ ผ่านการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ และภาพคน โดยคำนึงถึงสัดส่วน โครงสร้าง รายละเอียดของพื้นผิว ระยะใกล้ ไกลอย่างถูกต้อง และรวมไปถึงการใช้คุณลักษณะเฉพาะของสีน้ำในงานศิลปะ
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- กำหนดให้มีการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ   
- วัดผลจากแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอน และ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมชั้น  
ข้อ 1 มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  ข้อ 2 สามารถคิดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา ข้อ 3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) - มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ใช้ทั้งหลักการทางและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเสมอ - จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ - ถ่ายทอดความรู้ทั้งในหลักการทางวิชาการและมีความรู้การใช้ทักษะในงานทัศนศิลป์ ให้เข้าใจในหลักการสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนการสร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นระบบ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งช่วงระยะการสร้างผลงานและการมีผลงานที่สำเร็จแล้ว เช่นการประเมินจากการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 
ข้อ 1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ข้อ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- ใช้ผลงานที่ผ่านมาของนักศึกษาเก่าเป็นตัวอย่างในการทำงาน - ให้คำสั่งหรือโจทย์ โดยร่วมแสดงความคิดเห็น สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนในการสร้างผลงาน และเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ 
- ประเมินและวัดผลตามสภาพจริงจากผลงานที่สำเร็จแล้วของนักศึกษา   - สังเกตและวัดผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งในระหว่างการทำงาน และการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนและวิพากษ์ผลงานอย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ข้อ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  ข้อ 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ข้อ 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- สร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การมีมารยาททางสังคมที่ดีเป็นอย่างไร บทบาทที่ดีของการเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และวิธีการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่นอย่างมีมารยาทเป็นเหตุเป็นผล 
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองานของตนเอง การยอมรับข้อดีข้อเสียในผลงานและนำไปปรับปรุงตามข้อแนะนำของผู้สอนได้ - สังเกตการกระทำในชั้นเรียนที่มีต่อเพื่อนร่วมชั้นและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ                 
ข้อ1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
ข้อ2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
- มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้อง
- มุ่งเน้นให้นักศึกษาค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะตัว
- ประเมินจากการปฏิบัติงาน
- ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 1.3 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม ศาสตร์อย่างเป็นระบบ 2.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม ศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน 3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ 3.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 4.1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน ความคิดเห็นที่แตกต่าง 5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่ เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม 6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BFAVA121 จิตรกรรมสีน้ำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล