ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร

Basic Skills for Agriculture

1.1 ให้ความรู้พื้นฐานทางด้านการเกษตร 1.2 สามรถปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในจรรยาของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม 1.4 มีทัศนคติและเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพการเกษตร
เนื่องจากปัจจุบันงานทางด้านเกษตรมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ซึ่งก้าวหน้ากว่าการเรียนการสอนตามหลักสูตรเก่า ดังนั้นนักศึกษาในปัจจุบันต้องมีทักษะพื้นฐานทางการเกษตรทั่วไปทุกด้าน เพื่อเป็นการบูรณาการจากความรู้หลายๆด้าน แก่การประกอบอาชีพอย่างสมบูรณ์
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตร ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานการเกษตร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น Practice on basic of agriculture, skill on using tool and equipment rerated to agriculture as well as teamwork skill
-
1) มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ 2) มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
1) บรรยายและการสอนฝึกปฏิบัติการ
1) งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2) การสังเกต
1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2) มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1) สอนฝึกปฏิบัติการ
1) งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
1) สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม 2) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 3) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
1) สอนฝึกปฏิบัติการ  
1) งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
1) ภาวะผู้นำหมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 2) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
1) การสอนฝึกปฏิบัติการ 2) การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ
1) งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2) การสังเกต
1) มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน 2) ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-
-
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณ 2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 2.2 มีความรอบรู้ 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 4.1 ภาวะผู้นำ 4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 5.1 มีทักษะการสื่อสาร 5.2 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 BSCAG002 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2, 3.1,3.3 4.1,4.2 1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.การทำงานกลุ่มและผลงาน - ตลอดภาคการศึกษา 90%
2 4.2 1.การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2.การสังเกตุ - ตลอดภาคการศึกษา 10%
-
-
-
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน - การสนทนากลุ่มและสุ่มสอบถามรายตัว ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม - คำตอบและข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากการถามตอบปากเปล่า
- สัมมนาจัดการเรียนการสอน
- สุ่มวิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรมโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน