การจัดการดินและปุ๋ย

Soil and Fertilizer Management

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงหลักในการจัดการดินทางด้านสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน รวมถึงการจัดการดินที่มีปัญหาให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจถึงหลักปฏิบัติในการจัดการธาตุอาหารแก่พืชเศรษฐกิจทีสําคัญบางชนิด
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสํารวจดิน การควบคุม และป้องกันกษัยการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับดิน
1.4 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถสืบค้นและใช้สื่อสารสนเทศได้  
เพื่อเพิ่มทักษะการค้นคว้า การอ่าน การวิเคราะห์ และสรุปงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดินและปุย เพื่อจัดทํารายงานหรือนําเสนองานในชั้นเรียน และเพิ่มทักษะการลงมือปฏิบัติการปรับปรุงดินโดยการปลูกพืชในกระถาง การจด บันทึก การสรุปผลการปฏิบัติงาน  
แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการผลิตพืชบนพื้นฐานของความชื้น อินทรียวัตถุ และระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับพืชเฉพาะอย่าง  การจัดการดินในภาคเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษานอกสถานที่
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาและสถานที่ให้นักศึกษาทราบ เป็นครั้งๆ ไป ตามความเหมาะสม
จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์                   2 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์             3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง                 5 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา                - ชั่วโมง 
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 
กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
1.การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
2. การส่งงานตามกำหนดเวลา
3. ความซื่อสัตย์ในการสอบและการทำงานมอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่มการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอการศึกษาโดยใช้ปัญหาและโครงงาน Problem based learning
การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค-ปลายภาค ประเมินจากรายงาน ประเมินจากการนำเสนองานและประเมินจากผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
มอบหมายให้นักศึกษาทดลองปรับปรุงดินโดยการทดลองเปรียบเทียบในกระถาง จดบันทึกข้อมูล รายงานผล
1.ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจริง
2. ประเมินจากการรายงานผลหน้าชั้นเรียน และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 
1.  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มีกิจกรรมทํางานเป็นกลุ่ม และมีการเปลียนกลุ่มทํางานตามภาระ งานที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทํางานได้กับผู้อื่นได้ โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
การประเมินพฤติกรรมในขณะปฏิบัติงาน และประเมินผลงานจากรายงานของนักศึกษาทั้งแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมูลรวมทั้งการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การนําเสนอโดยใช้ PowerPoint ประกอบการสอนในชั้นเรียน การเลือกวิธีการนําเสนอที่เข้าใจง่ายอย่างเปนระบบ  
1. การจัดทำรายงานและนำเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชันเรียนและเอกสารรายงานของนักศึกษา การสอบย่อย (Quiz) ในชันเรียน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCAG135 การจัดการดินและปุ๋ย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 การเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงานตรงเวลา รับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-15 5 %, 25%
2 2.1, 2.2, 3.1 การทดสอบย่อย 3 ครั้ง 4,6,10 15%
3 2.1, 2.2, 3.1 การสอบกลางภาค 8 10%
4 4.3,5.1,5.3 การนำเสนองาน/การรายงาน 14 15%
5 2.1, 2.2, 3.1 การสอบปลายภาค 17 30%
จำเป็น อ่อนทอง. 2549. ดินมีปัญหาและการจัดการ. สงขลา : ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Blanco-Canqui, Humberto, Lal, Rattan. 2008. Principles of Soil Conservation and Management. Springer.     
กรมพัฒนาที่ดิน.  2540.  การจัดการดินและพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน.  กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน.
กรมพัฒนาที่ดิน.  2540.  การจัดการดินลูกรัง.  กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2543. การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาที่ดิน.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2546. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกข้าวขาวมะลิ 105 ในระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2546. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2546. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกมันสำปะหลังในระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2546. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกสับปะรดในระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2546. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกหน่อไม้ฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2540. การจัดการดินเค็ม. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2540. การจัดการดินเปรี้ยวจัด. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่พืชไร่. การอนุรักษ์ดินและน้ำ. แหล่งที่มา: http://                  
www.ldd.go.th/flddwebsite/web_ord/Old%20Data/Web_ord/Technical/pdf/P_Technical06014.pdf
กลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ำ. 2544. นิยามและและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ. กรุงเทพฯ:
         กรมพัฒนาที่ดิน.
คณะกรรมการจัดทำปทานุกรมปฐพีวิทยา.  2541. ปทานุกรมปฐพีวิทยา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คณาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2544. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สงบ สำองค์ศรี. 2544. การจัดการดินบนพื้นที่ลาดชัน (กลุ่มชุดดินที่ 62) เพื่อปลูกไม้ยืนต้นใน
         ระบบวนเกษตรเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ. ราชบุรี :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนา
         ที่ดิน.
สุรสิทธิ์  ซาวคำเขต. 2551. วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้แรงคน : กรณีศูนย์พัฒนาโครงการ
          หลวงหนองเขียว ต. เมืองนะ อ.เชียงใหม่. เชียงใหม่ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนา
          ที่ดิน.
เอิบ เขียวรื่นรมย์. 2542. การสำรวจดิน: มโนทัศน์ หลักการและเทคนิค.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Harpstead, M.I., Sauer, Th. J. and Benneth. 2001. Soil Science Simplified. Fourth edition. Ames: Iowa State University Press.W.F.
Lal, R. and Bobby, A.S. 1995. Soil management and greenhouse effect. Iowa: CRC Press.
Storey, P.J. 2002. Conservation and Improvement of Sloping Land: A Manual of Soil and Water Conservation and Soil Improvement on Sloping Lands, Volume 1: Practical Understanding. NH: CRC Press.
- www.ldd.go.th
- www.science-direct.com
- www.springerlink.com
-
หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย
-