กลยุทธ์การตลาด

Marketing Strategies

          1.1 เข้าใจบทบาทแนวคิด ทฤษฎีและความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
          1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและอุตสาหกรรมเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดi
          1.3 รู้และเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การควบคุม การประเมินผล และนำผลกลยุทธ์การตลาดไปใช้อย่างเหมาะสม
          1.4 ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทางกลยุทธ์การตลาดเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือการทำงานได้
          ศึกษาหลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การใช้กลยุทธ์สำหรับส่วนตลาดแบบต่างๆ กลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม
          Principles and planning marketing strategies. The strategy for the marketing of their business strategy on product, price, distribution and promotion of proper marketing.
 
- ชั่วโมงการสอน 3ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาและการให้คำปรึกษาตลอดภาคการศึกษาที่เรียน
 
1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
                  1.1.1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
                   1.1.2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
                   1.1.3) สังเกต การควบคุมอารมณ์ การรับฟังความคิดเห็น และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                   1.1.4) มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
 1.2.1  สอดแทรกความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม                     1.2.2 กำหนดกฎกติการ่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียนร่วมกันและมีมาตรการในการดำเนินการกับผู้ผิดกติกา                    1.2.3 การให้คำปรึกษารายบุคคล                 
                   1.3.1) สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน
                   1.3.2) ประเมินผลจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
                   1.3.3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการร่วมกิจกรรม
                   1.3.4) สังเกตการณ์มีมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานกลุ่ม
 
                  2.1.1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางด้านวิชาชีพ
                   2.1.2) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการ ประสมประสานและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
                   2.1.3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
                   2.1.4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 
               2.2.1)  บรรยาย  อภิปราย มอบหมายงานให้ค้นคว้าทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว  การวิเคราะห์กรณีศึกษารวมถึงการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย           
                2.3.1)  การทดสอบย่อย   สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  การวิเคราะห์ผลกรณีศึกษากลุ่ม การนำเสนอรายงานกลุ่มและเดี่ยวตลอดจนเนื้อหาความถูกต้องของเอกสารผลงานที่มอบหมาย 
.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
                  3.1.1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
                  3.1.2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
                  3.1.3) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
            3.2.1) มอบหมายงานการศึกษา ค้นคว้า รายงาน กรณีศึกษา และทำการวิเคราะห์ อภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นร่วมกัน
              3.3.1) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย   
 
                    4.1.1 )สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
                    4.1.2 )มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี                                        
                   4.1.3 ) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน                   
                   4.1.4 ) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
             4.2.1) มอบหมายงาน รายบุคคลและงานกลุ่ม ให้ศึกษาค้นคว้าเน้นงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจนสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ
              
               4.3.1)  ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย และสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนขณะทำกิจกรรมกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
 
                    5.1.1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
                   5.1.2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม
                   5.1.3 ) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
                              5.2.1) ไม่มี 
                              5.2.2)  ไม่มี 
                  5.2.3)  มอบหมายงานที่เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
                   5.3.1) ไม่มี
                   5.3.2 )ไม่มี
                   5.3.3 )ประเมินจากวิธีการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายทั้งการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรูปเล่มผลงานที่จัดเก็บด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุธรรมจริยธรรม คุธรรมจริยธรรม คุธรรมจริยธรรม คุธรรมจริยธรรม คุธรรมจริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BBABA607 กลยุทธ์การตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน 1-15 10 %
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค งานที่มอบหมาย 9 18 16-17 30% 30% 10%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์กรณีศึกษา การนำเสนอรายงานกลุ่ม 6-12 16-17 10% 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สังเกตจากงานที่มอบหมาย 2-16 รวมอยู่ใน กิจกรรมที่ 3
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การค้นคว้าข้อมูล ความสมบูรณ์ ของผลงานที่มอบหมาย 11-16 รวมอยู่ใน กิจกรรมที่ 3
  เอกสารประกอบการสอนรวบรวมโดย อาจารย์พันทิพา  ปัญสุวรรณ
2.1 พิบูล ทีปะปาล. 2547. กลยุทธ์การตลาด.กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์
2.2 อดุลย์  จาตุรงคกุล. 2544. กลยุทธ์การตลาด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3 เสรี  วงษ์มณฑา. 2542.กลยุทธ์การตลาด.การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ : ไดมอนด์ อินบิซิเนสเวิร์ด.
 2.4 รังสรรค์ เลิศในสัตย์. 2549. การตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จสำหรับผู้บริหารSMEs. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
 2.5 Orville C. Walker, Jr. John W. Mullins, Harper W, boys, Jr. and Jean-Claude Larr’eche’.2006. Marketing Strategy. Fifth edition, New York :McGraw-Hill Companies, Inc.
http://www.marketeer.co.th
 http://www.brandage.com
 www.tpaemagazine.com
 www.positioningmag.com
 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
            - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
            - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
        - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา   
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
            - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
            - ผลการสอบ
            - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
            - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
            - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
            - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
            - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
   จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
            - ทบทวนและปรับปรุงลำดับเนื้อหาการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาตรฐานข้อสอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ
            - ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4