สหกิจศึกษาสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

Cooperative Education in International Affairs

เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านภาษาอังกฤษในสถานประกอบการที่ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่ต่ำกว่า 450 ชั่วโมง มีการวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกนักศึกษาการกำหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาและการประเมินผลเสมือนเป็นพนักงานเต็มเวลา โดยมีพนักงานของสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา นักศึกษาจัดทำรายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทำงานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา ภายใต้การดูแลของพนักงานพี้เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา
ฝึกปฏิบัติงานด้านภาษาอังกฤษในสถานประกอบการที่ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่ต่ำกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่ต่ำกว่า 450 ชั่วโมงมีการวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกนักศึกษาการกำหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาและการประเมินผลเสมือนเป็นพนักงานเต็มเวลา โดยมีพนักงานของสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา นักศึกษาจัดทำรายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BOAEC122 สหกิจศึกษาสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สถานประกอบการและอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษาอัตราส่วน 50 : 50 50 : 50 (นิเทศครั้งที่ 1: 20 นิเทศครั้งที่ 2: 20 นำเสนอการฝึกหสหกิจ: 10) (สถานประกอบการ 50)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และประเมินสถานประกอบการจากการนเิทศ
การนิเทศ 2 ครั้ง การทำโครงงาน การนำเสนอผลการดำเนินงาน คะแนนการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศ ร่วมกับคะแนนจากสถานประกอบการ