ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน

Grounding and Lightning Protection System

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดิน, เสิร์จและการป้องกัน Study of basic design concepts and installation of grounding and lightning protection system including surge protection. 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE131 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล