การฝึกงานเครื่องมือกล

Machine Tools Practice

                 1.ปฏิบัติงานลับมีดกลึง และดอกสว่าน                   2.ปฏิบัติงานเลื่อย งานเจาะ                   3.ปฏิบัติงานงานกลึง                   4. ปฏิบัติงานงานไส                    5.ปฏิบัติงานงานกัด                   6.ปฏิบัติงานเจียระไนราบและเจียระไนกลม                   7.ตระหนักถึงคุณค่าของงานเครื่องมือกล  แก้ไข
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาทางด้านงานเครื่องมือกลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาและประยุกต์กับวิชาชีพและเทคโนโลยีในด้านงานเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานเครื่องมือกลการผลิต การลับเครื่องมือตัด งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงเรียว กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง งานกลึงเกลียวสามเหลี่ยม งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม กัดเฟืองตรง งานไสราบ ไสมุม ไสร่องลิ่ม งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกระบอก งานเจียระไนผิวราบ งานเจียระไนกลม งานเจาะ
อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงว่างของการเรียน  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์   (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยดังนี้  1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  2 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม  3 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  4 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด  5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม  7 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1 ประเมินผลจากการเข้าเรียนระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม  2 ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา  3 สังเกตพฤติกรรมการตอบข้อซักถามและการยกตัวอย่างเปรียบเทียบใน ด้านการ  รักษากฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมองค์กรให้เห็นความมีคุณค่า มีเกียรติ รู้สึกภูมิใจใน  ตนเองและสถาบัน  4 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา  5 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในเชิงปฏิบัติด้านทางเครื่องมือกลงานผลิต  แก้ไข
1 ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือกลการผลิตเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  2 มอบหมายงานตามใบปฏิบัติงาน 
ภาคปฏิบัติวัดจากคะแนนตามงานที่มอบหมายและจิตพิสัยในการเรียนและการปฏิบัติงาน  แก้ไข
1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
1 สาธิต ประกอบกับการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน   2 การมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร  3 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
1 งานที่มอบหมายและจิตพิสัยในการเรียน  2 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่มอบหมายทั้งบุคคลและกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะกับความรับผิดชอบ  2 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา  แก้ไข
มอบหมายงานรายกลุ่ม 
1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย  2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการเรียน
1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปลการเขียน โดยการทำรายงาน  2 พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ  3 พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      แก้ไข
นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  แก้ไข
1 ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรม ในการทำงานรายบุคค
ปฏิบัติตามใบงานที่มอบหมาย  แก้ไข
สอนโดยวิธีสาธิต และการยกตัวอย่าง
วัดผลโดยการให้คะแนนตามใบงานที่มอบหมาย และรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 ENGIE105 การฝึกงานเครื่องมือกล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล