โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม

Industrial Design Project

1.1 เข้าใจระเบียบขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
1.2 เข้าใจการเขียนกรอบแนวคิดในการทำโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
1.3 มีทักษะในการค้นหาข้อมูลและเขียนโครงงานออกแบบอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ความคิดรวบยอดในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
1.4 มีทักษะในการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานออกแบบอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.5 มีทักษะในการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
1.6 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการทำโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และในสถานประกอบการ ภาคสนามที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล การเขียนโครงงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงงานรายบุคคลตามกระบวนการที่วางแผน เขียนเป็นรูปเล่ม นำเสนอผลการดำเนินโครงงาน และจัดแสดงผลงาน
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายนอกห้องเรียนทางสื่อสารเทคโนโลยี
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการนอกเวลาศึกษาปกติ(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์งานและความสามารถในการทำงานเป็นทีมเพื่อการแก้ปัญหา ฝึกความอดทนในการศึกษาให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสังคม
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน การสังเกตและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์งานและความสามารถในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
1.3.4 การแก้ไขปัญหาด้วยคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบการทำโครงการ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล   วางวัตถุประสงค์  และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา  ทั้งสามารถนำผลของการศึกษามาวิเคราะห์  เป็นรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การสังเกต ถาม-ตอบ แบบฝึกตามบทเรียน ฝึกการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาใช้วิธีการแก้ปัญหาและการทำโครงงาน โดยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีตามบทเรียน
2.3.2 สรุปผลการนำเสนอการค้นคว้าข้อมูล
2.3.3 การวิเคราะห์งานและการทำงานเป็นทีม
2.3.4 การทดสอบตามบทเรียน
2.3.5 การสังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิด  การเขียนอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี 
3.2.1 บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การสังเกต ถาม-ตอบ แบบฝึกตามบทเรียน ฝึกการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาใช้วิธีการแก้ปัญหาและการทำโครงงาน โดยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้
3.2.3 การเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบตามบทเรียน
3.3.2 จากการปฏิบัติงานตามบทเรียนภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.1.4 พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเองและสังคม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
ถาม-ตอบ สังเกต การทดสอบ การฝึกปฏิบัติตามบทเรียนภายในห้องเรียนและภายในห้องเรียน
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4 ประเมินจากการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหากระบวนการกลุ่ม
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5 การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room
5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.3 ประเมินจากการใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1 มีทักษะด้านออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติ
6.1.2 มีทักษะในการสร้างหรือผลิตหุ่นจำลอง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
6.1.3 มีทักษะด้านแนวคิดทางการออกแบบ ด้านความงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย
มอบงานให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านเขียนแบบและออกแบบ แนวความคิด ขั้นตอนการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย สัดส่ว การใช้งานของมนุษย์ วัสดุ อุปกรณ์ และโครงสร้าง กรรมวิธีการผลิต และการทำหุ่นจำลอง
6.3.1 ผลงานของนักศึกษาในแต่ละหน่วยเรียน โดยวัดจากเกณฑ์ประเมินผลงานออกแบบ
6.3.2 การสอบความก้าวหน้าและสอบป้องกันโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
6.3.3 วัดผลจากการประเมิน การนำเสนองานที่มอบหมายให้ ความถูกต้องของข้อมูล ผลงานต่างๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 2 3 4 5 6
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
1 43023458 โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.2, 3.3.1 ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ความก้าวหน้าครั้งที่ 2 / สอบป้องกัน 4, 9 15%, 15%
2 2.3.2, 3.3.2, 3.3.3, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2 การปฏิบัติงานและผลงาน / ความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงงาน (Project-Based Learning) การจัดนิทรรศการ ตลอดภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา 60%
3 1.3.1 การเข้าพบที่ปรึกษา การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
เกษม สาหร่ายทิพย์. 2543. ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครสวรรค์: นิวเสรีนคร.
เกษม สาหร่ายทิพย์. 2540. สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย.พิมพ์ครั้งที่ 2.นครสวรรค์: นิวเสรีนคร.
ธีระชัย สุขสด. 2544. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
นิรัช สุดสังข์. 2548. การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์.

นวลน้อย บุญวงษ์. 2539. หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชม ศรีสะอาด. 2535. การวิจัยทางการวัดและประเมินผล,มหาสารคาม:คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาสารคาม.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2531. การวิเคราะห์ความแปรปรวน:ประยุกต์เพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: เจริญผล.
บุญเรียง ขจรศิลป์. 2530. วิธีวิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์.
บุญส่ง นิลแก้ว. 2526. สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์.เชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประคอง กรรณสูต. 2522. สถิติประยุกต์สำหรับครู.พิมพ์ครั้งที่6.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.
เสรี วงษ์มณฑา. 2542. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย.
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำโครงงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ