ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4

Practical Skills in Animal Science 4

เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในฟาร์ม บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการจัดการฟาร์ม การเตรียมความพร้อมการฝึกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษา
เพื่อให้นักศึกษานักศึกษามีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการบูรณาการเทคโนโลยีทางสัตวศาสตร์ มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในฟาร์ม บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการจัดการฟาร์ม การเตรียมความพร้อมการฝึกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษา 
ฝึกงานสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในฟาร์ม บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการจัดการฟาร์ม การเตรียมความพร้อมการฝึกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษา
ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นความรับผิดชอบรอง
1.1.2  มีจรรยาบรรณ เป็นความรับผิดชอบหลัก
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำอลอกการบ้านของผู้อื่น
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 
(1) ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
(2) ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นหรือมีการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
(5) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานในชั้นเรียนที่ไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2.1.1  มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ เป็นความรับผิดชอบรอง
2.1.2  มีความรอบรู้
เน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีการให้โจทย์กรณีศึกษาในสภาพการณ์เลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน
ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.1.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ เป็นความรับผิดชอบรอง
(1) บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง และกรณีศึกษาทางการเกษตร เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูลและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(2) การอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้มาหรือเลือกใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ไขโจทย์ปัญหาที่กำหนด
(3) ให้นักศึกษาปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
ประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.1.1 ภาวะผู้นำ เป็นความรับผิดชอบหลัก
4.1.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบรอง
ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์ ดังนี้
(1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีภาวะผู้นำและผู้ตามในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5.1.1  มีทักษะการสื่อสาร
5.1.2  มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นความรับผิดชอบรอง
วิเคราะห์สถานการณ์จำลองสถานการณ์เสมือนจริง หรือแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูล
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ประมวลผลและแปลความหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณ 2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 2.1.2 มีความรอบรู้ 3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.1.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 4.1.1 ภาวะผู้นำ 4.1.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 5.1.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1.1 มีทักษะการสื่อสาร
1 BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2 ผลงาน /รายงาน/การทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 30%
2 2.1.1, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2 นำเสนอรายงาน พฤติกรรมต่างๆ เช่น การร่วมอภิปราย การตอบคำถาม เป็นต้น ทุกสัปดาห์ 30%
3 1.1.1, 1.1.2 การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ทุกสัปดาห์ 40%
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาโดยการใช้แบบประเมิน
นำผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาที่ได้นำใช้วางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น