โปรแกรมกราฟิกสำหรับระบบควบคุม

Graphical Program for Control System

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกสำหรับระบบควบคุม
 
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกสำหรับระบบควบคุม
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกสำหรับระบบควบคุม โครงสร้างและคำสั่งควบคุมของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบรูปภาพ การทำงานแบบดาต้าโฟลว์ การสร้างและตรวจสอบแก้ไขโปรแกรม การใช้ฟังก์ชันวนลูป การใช้โปรแกรมย่อย ชนิดของข้อมูลและการใช้งาน โปรแกรมทำงานแบบเรียงลำดับ     โปรแกรมทำงานตามเหตุการณ์           รูปแบบการออกแบบโปรแกรมควบคุม คำสั่งการสร้าง การเปิด การบันทึกและ  การปิดไฟล์ข้อมูล   การประยุกต์ใช้งานเพื่อควบคุมระบบ Study and Practice of Graphical Program for Control System, Understand Structure of Graphical programming Language, front panels, block diagrams, icons, and connector panes. Create user interfaces with charts, graphs and buttons, Data Flow Programming, Data Types, variables, While Loops, For Loops, Case Structure, Using Built-in Functions, Analog I/O, Digital I/O, Writing and Reading to Files, Create Large Applications, Multiple Loops, and Source Code Control. Application for Control System.
1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล