การจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Process Management in Information Systems

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ และกำหนดกระบวนการทางธุรกิจรวมถึงการพัฒนาโมเดลของการจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบกระบวนการใหม่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และระบบการผลิต เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการกระบวนการทางระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในงานธุรกิจ นิยามและการแบ่งประเภทกระบวนการทางระบบสารสนเทศ การสร้างโมเดลกระบวนการทางระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และระบบการผลิต แนวโน้มการใช้กระบวนการระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ วิธีการจัดการกระบวนการระบบสารสนเทศทางธุรกิจการประยุกต์ใช้กระบวนการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Ms Teams  หรือ กลุ่ม
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BBAIS822 การจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 4.2, 4.3 5.2, 5.6 นำเสนอโครงงาน (ทุกบทเรียน) การเข้าห้องเรียน และตรงต่อเวลา ทุกสัปดาห์ 10%
2 สอบกลางภาค 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 8 25%
3 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 4.2, 4.3 แบบฝึกหัดในชั้นเรียน , งานมอบหมาย,โครงงานธุรกิจ ทุกสัปดาห์ 30%
4 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 4.2, 4.3 5.2, 5.6 การนำเสนอโครงงานธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมาย 15,16 10%
5 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 สอบปลายภาค 17 25%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด / e-mail และสังคมออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน  
1.ผลการประเมินการสอน 2.   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เน้นการวิเคราะห์ธุรกิจ ได้ปรับปรุงวิธีการสอนใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ Problem Base และ โครงงานเพื่อให้นักศึกษาได้ เข้าใจระบบธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น