การจัดกระบวนการทางธุรกิจ

Business Process Management

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ    เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ และกำหนดกระบวนการทางธุรกิจรวมถึงการพัฒนาโมเดลของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษาแนวความคิดและวิธีการ จัดการกระบวนการทางธุรกิจ เข้าใจถึงกระบวนการในองค์กร การนิยามและการแบ่งชนิดการชี้กระบวนการหลัก การทำโมเดลกระบวนการ การจัดทำเอกสารอธิบายกระบวนการ การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ การออกแบบกระบวนใหม่ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการปรับปรุงกระบวนการ กรณีศึกษาของการบริหารกระบวนการธุรกิจสาธิตโดยใช้ระบบ ERP
การศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 พัฒนาผู้เรียนให้มีมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา พฤติกรรมระหว่างการทำงานกลุ่ม การนำเสนอและอภิปราย โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็นด้านจริยธรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เข้าใจหลักการทฤษฎีของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ   มีทักษะในการวิเคราะห์ และกำหนดกระบวนการทางธุรกิจรวมถึงการพัฒนาและมีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผน ○ มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
บรรยาย กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยวิเคราะห์ระบบจากกรณีศึกษาจริง
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน   ประเมินจากโครงงานที่มอบหมายนักศึกษา  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม  สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้   มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  จากกรณีศึกษา การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
ความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคล อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา  การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน  การระดมสมอง (Brainstorming)
สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกระบวนการทางธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา
ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล กลุ่ม  และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
พฤติกรรม การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษการสื่อสาร ของนักศึกษาเพื่อสื่อสาร
 
สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผล                          การดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
พฤติกรรมที่แสดงออก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 4.2, 4.3 5.2, 5.6 นำเสนอโครงงาน (ทุกบทเรียน) การเข้าห้องเรียน และตรงต่อเวลา ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 สอบกลางภาค 8 25%
3 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 4.2, 4.3 แบบฝึกหัดในชั้นเรียน , งานมอบหมาย,โครงงานธุรกิจ ทุกสัปดาห์ 30%
4 1.2, 1.3, 1.4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 4.2, 4.3 5.2, 5.6 การนำเสนอโครงงานธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมาย 15,16 10%
5 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 สอบปลายภาค 17 25%
เอกสารประกอบการสอนการจัดกระบวนการทางธุรกิจ. 
Ms Teams  และ google classroom
 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด / e-mail และสังคมออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
1.ผลการประเมินการสอน
2.   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เน้นการวิเคราะห์ธุรกิจ ได้ปรับปรุงวิธีการสอนใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ Problem Base และ โครงงานเพื่อให้นักศึกษาได้ เข้าใจระบบธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชา หรือ สลับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา