คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพื่องานสถาปัตยกรรม

3D Computer Works for Architecture

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์การใช้งานโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ภาพเสมือนจริง ภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆ 1.2 เข้าใจหลักการ วิธีการและสามารถปฏิบัติการใช้โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ภาพเสมือนจริง ภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆ 1.3 มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ภาพเสมือนจริง ภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆ ตามมาตรฐานงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง 1.4 สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ภาพเสมือนจริง ภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆ ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 1.5 ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าการประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ภาพเสมือนจริง ภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆ 
2.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ให้ความตระหนักในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์กับการใช้เทคโนโลยีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 2.2 ความรู้ ให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อเป็นนำโปรแกรมไปปรับใช้กับวิชาที่เกี่ยวข้อง 2.3 ทักษธและปัญญา ฝึกทบทวนปฏิบัติและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเพื่อนำไปใช้ในวิชาที่เกี่ยวข้อง 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จัดกลุ่มเพื่อการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำงาน โดยแบ่งงานในความรับผิดชอบเพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มและสรุปการทำงานภายในกลุ่ม 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการาสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงการประยุกต์โปรแกรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาหลักการ วิธีการ การใช้คำสั่ง และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม ประเภทงาน 3 มิติ ภาพเสมือนจริง ภาพเคลื่อนไหว และการจำลองรายระเอียดข้อมูลอาคาร
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม
1.2.2 ปฏิบัติการใช้โปรแกรม
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3  ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้โปรแกรม ภายในห้องเรียน
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
บรรยาย  ปฏิบัติการใช้โปรแกรม การนำเสนอผลงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาแนวทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการประยุกต์ใช้โปรแกรม
2.3.2 ประเมินผลงานจากการใช้โปรแกรม
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำงานเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้งาน
3.3.1 ทดสอบย่อย โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้โปรแกรม
3.3.2 ประเมินผลงานจากการใช้โปรแกรม
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น  ศึกษา  วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำมาปฏิบัติการใช้โปรแกรม
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากงานการใช้โปรแกรมและรูปแบบการนำเสนอ
5.3.2 สังเกตทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบในชั้นเรียน
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.2.1 มอบหมายงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6.2.2 นำเสนอผลงานจากการประยุกต์ใช้โปรแกรม
6.3.1 สังเกตทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน
6.3.2 ประเมินผลงานจากงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT402 คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพื่องานสถาปัตยกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม - ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้โปรแกรม ภายในห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการประยุกต์ใช้โปรแกรม - ประเมินผลงานจากการใช้โปรแกรม 10 , 17 25% 25%
3 ด้านทักษะทางปัญญา - ทดสอบย่อย โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้โปรแกรม - ประเมินผลงานจากการใช้โปรแกรม ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี - ประเมินจากงานการใช้โปรแกรมและรูปแบบการนำเสนอ - สังเกตทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน 16 10%
6 ทักษะพิสัย -สังเกตทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน -ประเมินผลงานจากงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. คู่มือโปรแกรม Google SketchUp Pro. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2552.
รศ.ดร.บุญทรัพย์ วิชญางกูร, เอกชัย นันทพลชัย. SketchUp 2016. นนทบุรี : บริษัทไดดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2559
รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์. Autodesk Revit Architecture 2012. กรุงเทพมหานคร : วี อาร์ ดิจิตอล, 2554.
รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์. Autodesk Revit Tips & Tricks. กรุงเทพมหานคร : วี อาร์ ดิจิตอล, 2559.
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สุธิพงษ์ สงกรานต์.Learning Sketchup. กรุงเทพมหานคร : บริษัทบ้านสเกตช์อัพ จำกัด. 
http://3deed.com/, 2559 VR Digital Company Limiteddsa.
http://www.vr-3d.com/Main/, 2559
https://www.facebook.com/vrdigitalcoltd VR DIGITAL CO.,LTD. REVIT User Group
https://www.facebook.com/RevitUserGroup/, 2559
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรร 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ