ออกแบบกราฟิกสร้างสรรค์

Creative Graphic Design

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับออกแบบงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบสร้างสื่อ และการนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในเรียนการสอนดังนี้
          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ความหมายกราฟิกประเภท และลักษณะ ของภาพกราฟิก           2. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน กระบวนการในการออกแบบกราฟิก           3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบกราฟิก           4. เกิดความคิดในการคัดเลือกทรัพยกรเครื่องมือโปรแกรมกราฟิกและใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมสร้างผลงานกราฟิก         5. เกิดเจตคติที่ดีต่อการสร้างผลงานกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านอื่นได้           6. เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสื่อ และงานกราฟิกอย่างมีคุณธรรม 
เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของการตัดต่อภาพและการรีทัชให้มากขึ้น โดยเจาะลึกเนื้อหาใน ส่วนของเครื่องมือที่ใช้และฝึกฝนทักษะในส่วนนี้เพิ่มอีก 2 สัปดาห์  อีกทั้งยังให้นักศึกษาฝึกฝน วิธีคิดคอนเซปที่ดี เพื่อนำไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆต่อไป
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประกอบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแต่ละประเภท กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์และ การนำเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิก
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติงาน -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม - เคารพและให้เกียรติความคิดและความรู้ของบุคคลอื่น ๆ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น - มีความอดทนอดกลั้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีอคติในการทำงาน โดยสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้
-  มีการตกลงกับนักศึกษาตั้งแต่ต้นภาคการศึกษาถึงระเบียบการเข้าเรียน การค้นคว้าและการส่งงานและมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาทุกสัปดาห์ - มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการสร้างงานโมเดลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิควิธีการต่างๆเพิ่มเติม โดยระบุให้มีการอ้างอิงในรายงานดังกล่าว และมีการประเมินผลโดยผู้สอนเป็นระยะ - อาจารย์ผู้สอนมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ ให้เกียรติความคิดและความรู้รวมถึงผลงานของผู้อื่น และมองเห็นว่าการเคารพตัวเองที่มีคุณค่ามากกว่าแค่ผลคะแนนที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ และมีการมอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม
- ปฏิบัติและดำเนินการตามกฎข้อบังคับที่ได้ตกลงร่วมกัน - ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - มีการตรวจสอบและแนะนำในการศึกษา ที่เน้นการสร้างสรรค์งานและการประเมินผลการทำงานระบบทีม โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานระบบทีม
- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ - ทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติต่างๆในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ
การบรรยายหน้าชั้นเรียนจากวีดีทัศน์ เว็บไซต์  การสาธิต สื่อการสอน การทำรายงานเป็นกลุ่ม การทำงานประจำสัปดาห์ และนำเสนอโครงการสรุปปลายเทอม
ทดสอบย่อยภาคปฏิบัติกลางภาคเรียน การตรวจงานประจำสัปดาห์  การตรวจรายงาน และการนำเสนองานโครงการปลายภาคเรียน
- การคิดวิเคราะห์ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรมและวิธีการมาสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - การนำเสนอผลงานในลักษณะสาม 2มิติและ3มิติ ที่มีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงาน
การบรรยายหน้าชั้นเรียนจากวีดีทัศน์ ภาพนิ่ง เว็บไซต์  การสาธิต การทำรายงานเป็นกลุ่ม  การทำงาน  ประจำสัปดาห์ และนำเสนอโครงการสรุปปลายเทอม
ทดสอบย่อยกลางภาคเรียน การตรวจงานประจำสัปดาห์  การตรวจรายงาน และการนำเสนองาน  โครงการปลายภาคเรียน
- ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย - ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม  - ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
- บรรยายพร้อมสาธิตตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละสัปดาห์ - มอบหมายโครงการปลายภาคเรียนโดยให้ทำงานเป็นกลุ่ม
- การตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานได้ตรงตามขอบเขต และเวลาที่กำหนดไว้ - การประเมินผลการงานทำงานเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน
ทักษะในการนำเสนอผลงาน  ทั้งในด้านชาร์ตนำเสนอ  และเอนิเมชั่น
มอบหมายให้มีการทำงานในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ การเขียนรายงาน และศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน การปรึกษากันภายในกลุ่มในเรื่องของโครงการ
ประเมินผลด้วยการนำเสนอด้วยการพูด การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
- ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์กราฟฟิกประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องมือในโปรแกรมสำเร็จรูป - การประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิกที่ได้ออกแบบไว้
- สาธิตหน้าชั้นเรียน ศึกษาจากเว็บไซต์ สื่อการสอน และการศึกษาด้วยตนเอง - มอบหมายงานประจำรายสัปดาห์ - มอบหมายโครงการสรุปปลายภาคการศึกษา
ประเมินด้วยการนำเสนอของนักศึกษาตามแบบประเมินที่กำหนดไว้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทวนสอบ นักศึกษาส่งงานปฏิบัติรายสัปดาห์ หลังบทเรียน 50%
2 ความรู้ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งเอกสารค้นคว้ารายงาน หลัง บทเรียน 10%
3 ปัญญา สอบปฏิบัติปลายภาค 9, 18 10%, 10%
4 ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ ความ รับผิดชอบ นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม ที่เกิดจากความร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับ เทคโนโลยีได้ ตลอดภาคการศึกษา 10%
Essential Photoshop CS6 ตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก, อิศเรศ ภาชนะกาญจน์,
          บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2556
Graphic Design Principle, ปาพจน์ หนุนภักดี, Digi Art Infopress Graphic book
          บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2555
คู่มือ Illustrator CS Professional Guide ฉบับสมบูรณ์ม วสันต์ พึ่งพูลผล, Digi Art Infopress 
          Graphic book บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2554
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, Computer Graphics : สำหรับนักออกแบบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
          2542.
ปาพจน์ หนุนภักดี, หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟิกดีไซน์. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2553.
ปิยะบุตร สุทธิดารา และอนัน วาโซะ. (2553). เรียนรู้การทางานกราฟิกดีไซน์สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ
          (Graphic Design Artwork Photoshop + Illustrator). นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.วรพงศ์      
          วรชาติ อุดมพงศ์. (2535). ออกแบบกราฟิค. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร.
Foley J. D., Dam, A. V., Feiner S. K., and Hughes J. F., ADOBE PHOTOSHOP CS5
          CLASSROOM IN A BOOK, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1993.
Jennifer Smith, Jeremy Osborn, and AGI Creative Team., Adobe Creative Suite 5
          Design Premium Digital Classroom, Wiley Publishing, Inc.
อดิศักดิ์ คงสัตย์. Adobe InDeSign Professionnal ฉบับ Tips&Techniques. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก, การเลือกชุดสีบนเว็บไซต์
- สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักเรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา - ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชา ในกรณีที่มีปัญหาของนิสิต - เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ - ข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามที่ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ
- การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมสอน - แบบทดสอบย่อยในชั้นเรียน - ผลการทำโครงการสรุปปลายภาคเรียนของนักศึกษา
- ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินการสอนและผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา - ปรึกษาและสรุปทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอน - สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในระดับภาควิชา ร่วมกับผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนในกลุ่มวิชาหลักสาขา - วางแผนและดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- ในระหว่างกระบวนการสอน มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ โดยการสอบถามจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และแบบทดสอบย่อยในชั้นเรียน - เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มอาจารย์ผู้สอน และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบผลงานวิธีการให้คะแนน และพฤติกรรมในการเรียนรู้และส่งงาน
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ควรมีการปรับปรุงรายละเอียดย่อยของรายวิชาตามผลการประชุมร่วมระหว่างผู้สอนเป็นรายปี และปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ (จากผลการประชุมร่วมระหว่างผู้สอนและจากนักศึกษา) และผลการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์