การนำเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ

English Presentation and Discussion

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 The objective is to give the learners the opportunity to express themselves or communicate using the English language in all of the activities that the professor has planned, giving them the confidence to do so. They will improve as speakers of the language if they are exposed to it and given the opportunity to utilize it in all of their activities. Based from their: -Quizzes/worksheets/homework/presentations/activities -Class attendance -Midterm Exam -Final Exam Each week the professor will collect points based from the learners performance (collected points may vary) -Quizzes/worksheets/homework/presentations/activities 40% -Class attendance 10% -Midterm Exam 25% -Final Exam 25%