การผลิตวิดีโอและโทรทัศน์เบื้องต้น

Introduction to Video and Television Production

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง สามารถทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ รวมถึงการมีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
1.2 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี วิจารณญาณ  อีกทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน                           
1.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหา และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน ได้อย่างสร้างสรรค์
1.4 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
1.6 นักศึกษามีจิตอาสา และจิตสำนึกสาธารณะ    
1.เพื่อเพิ่มการผลิตงานวิดีทัศน์และโทรทัศน์ตามระบบออนไลน์และออฟไลน์
2.เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติงานวิดีทัศน์และโทรทัศน์ได้ตามยุคสมัย
        ฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การถ่ายทำ พื้นฐานการจัดแสง การบันทึกเสียงในงานวิดีโอ การตัดต่อและการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
          Practice using tools and equipment for filming; Lighting, Basics audio recording, Editing and TV production. 
อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
1.3 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
บรรยาย สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษากิจกรรมจิตอาสา และการมีจิตสำนึกสาธารณะ
ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
ประเมินจากผลงาน และการรายงานหน้าห้อง
2.2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน โดยใช้ powerpoint และวิดีโอตัวอย่างต่างๆ และการถามตอบกับนักศึกษา  ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สาธิตการทำงานให้ดูเป็นตัวอย่าง ทั้งในห้องสตูดิโอและนอกสถานที่  มอบหมายการทำงานเป็นกลุ่ม โดยการสร้างโจทย์ และกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าแก้ปัญหา และให้การอภิปรายผลงานการพัฒนาผลงานอย่างเป็นระบบ
ผลการปฏิงานที่ถูกต้องตามขั้นตอน
การสอบปฎิบัติกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำหรือกิจกรรมในชั้นเรียน
ประเมินจากประสิทธิผลจากการค้นคว้า และการรายงานหน้าห้อง
3.2สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหา ได้อย่างสร้างสรรค์
ใช้การมอบหมายงานให้นักศึกษา สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล   การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม จากนั้นให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นจากผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน
ผลการปฏิงานที่ถูกต้องตามขั้นตอน
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ
กระบวนการปฏิบัติงานกลุ่ม
ประเมินจากการนำเสนองาน
การทำแบบฝึกหัด
การถามตอบข้อซักถามจากอาจารย์และเพื่อนในห้อง
4.1 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
4.2  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
 
สอดแทรกประสบการณ์ของอาจารย์ระหว่างการเรียนการสอน และยกตัวอย่างกรณีข้อขัดแย้งต่างๆ ของปีที่ผ่านมา มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นกลุ่ม และจัดให้มีการประสานงานกับบุคคลภายนอก หรือจัดกิจกรรมโดยให้หมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม  โดยมีการรายงานผลการประชุมและผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อเป็นสอบถามความก้าวหน้า และทราบปัญหาการทำงาน  จากนั้นนักศึกษาอภิปรายผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานทีละกลุ่ม  และเปิดโอกาสในเพื่อนในห้อง การวิพากษ์วิจารณ์ ซักถามตอบและเสนอข้อคิดเห็นในการทำงาน
การประเมินตนเองและเพื่อนในการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมในชั้นและการทำกิจกรรมกลุ่มจากภาพเบื้องหลังการทำงาน
การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และงานกิจกรรมของหลักสูตร คณะฯ มหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพผลงานกลุ่ม
การถามตอบ แสดงความคิดเห็นในชั้นเรีย
ไม่มี
6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษาสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง รวมถึงให้สร้างผลงานโดยเน้นความสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องตามหลักการ
ประสิทธิภาพของงาน
ความคิดสร้างสร้างสรรค์ของผลงาน
มีแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนำไปใช้งานได้/มีความเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAACD117 การผลิตวิดีโอและโทรทัศน์เบื้องต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 4.2, 6.2 การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิงข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา ๑๐
2 2.2, 3.1, 3.2,4.2, 4.3, 6.2 ผลงานรายบุคคล (แบบฝึกหัด) 2,3,4 25
3 1.3, 2.2, 3.2, 3.4, 4.2, 4.3 6.1, 6.2 6.3 ผลงานกลุ่ม (แบบฝึกหัด ผลงาน รายงาน การนำเสนอ) 5,8,9,11-17 65
ทวีป สันติอาภรณ์. วีดิทัศน์และโทรทัศน์เบื้องต้น. เอกสารการสอน สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิภา  อุดมฉันท์ (แปลและเรียบเรียง). การผลิตสื่อโทรทัศน์และวีดิทัศน์. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2538 องอาจ สิงห์ลำพอง. กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา. 2557 อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์. หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 เอกธิดา เสริมทอง. การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 2552 Herbert Zettl. Television Productiom Handbook + Workbook. 11th edition: Wadsworth Cengage Learning. 2012
จันทร์ฉาย  เตมิยาคาร. การผลิตรายการโทรทัศน์. โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์. 2532 เจน สงสมพันธุ์ และ วัลลภ ช่วงโชติ. ระบบภาพ video system. สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต. 2551 จิราภรณ์  สุวรรณวาจกกสิกิจ. เทคนิคการจัดรายการประเภทต่างๆ. เอกสารตำราประกอบการอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น. กสทช.ร่วมกับ MCOT ACADEMY. 2556 ดิเรก  วงษ์วานิช. คู่มือ+เทคนิคการทำ Video CD คุณภาพสูง. บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด. 2546 นิธินันท์ ยอแสงรัตน์. จรรยาบรรณสื่อและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สื่อพึงมี. เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาคและผลิตรายการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน และครอบครัวให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค. จัดทำโดยมูลนิธิสำรวจโลก. 2557 สมบัติ ลีลาพตะ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. เอกสารตำราประกอบการอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น. กสทช.ร่วมกับ MCOT ACADEMY. 2556 Jeff Foster. The green screen handbook :real-world production techniques . Wiley Publishing, Inc. 2010 Jeremy Hanke & Michele Yamazaki. Greenscreen Made Easy. 3rd edition: Sheridan Books, Inc. 2011 Jerry Holway & Laurie Hayball. The Steadicam Operator’s Handbook. 2nd edition: Focal Press.  2013 Ric Viers. The Location Sound Bible. Michel Wiese Productions. 2012 Sheila Curran Bernard. Documentary Story Telling. 3rd edition: Focal Press. 2011

Online resources:

https://vimeo.com/ http://www.fubiz.net/en/ http://nofilmschool.com/ https://www.facebook.com/AppleFinalCutStudio.Thailand
กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ. ภาพยนตร์เยอร์มัน ค.ศ. 1895-2011. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. 2555 ดวงธิดา  นครสันติภาพ. กบ- ON-AIR.  โรงพิมพ์ภาพพิมพ์. 2550 นรินทร์  นำเจริญ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรายงานข่าว. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549 บุญรักษ์  บุญญะเขตมาลา. โรงงานแห่งความฝัน สู่การวิจารณ์ภาพยนตร์สำนักบริบท. สำนักพิมพ์  พับลิค  บุเคอรี. 2552 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. ศิลปะแขนงที่ 7 เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3 : สำนักพิมพ์พับลิค บุเคอรี. 2552 วรวรรธน์  ศรียาภัย. การเขียนเพื่อการสื่อสาร. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555 Adam Juniper & David Newtown. 101 Top Tips for DSLR Video. Wiley Publishing, Inc. 2011 Barry Andersson and Janie L.Geyen . The DSLR FILMMAKER’S Handbook. John Wiley& Sons, Inc., 2012 Ben Long/ Sonja Schenk. The Digital filmmaking Handbook. 3rd edition: Thomson Delmar Learning. 2006 Ben Waggoner. Compression for Great Video and Audio. 2nd edition. Focal Press. 2010 Blain Brown. Cinematography theory and Practice. 2nd edition: Focal Press. 2012 Gretchen Davis + Mindy Hall. The Makeup Artist Handbook. 2nd edition: Focal Press. 2012 Gustavo  Mercado. The filmmaker’s eye. Focal Press. 2013 Ken Dancyger & Jeff Rush. Alternative Script writing Beyond the Hollywood formular Focal Press. 2013 Kurt Lancaster. DSLR CINEMA crafting the film look with large sensor video camera. 2nd edition: Focal Press. 2013 Mel Helitzer. Comedy Writing secrets. 2nd edition: Writer’s Digest Books. 2005 Richard Harrington. Creating DSLR Video From Snapshot to Great Shots. Peachpit Press. 2012 Roy Thompson & Christopher J. Bowen. Grammar of the shot. 2nd edition: Focal Press. 2009 Steve Stockman.  How to shoot video that doesn’t suck. Workman Publishing Company, Inc. 2011 Todd Debreceni. Special Makeup Effects for stage and screen. Focal Press. 2009
๑.๑   ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

๑.๒   ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้

ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๒.๑   ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑
๒.๒   สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

๒.๓   ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
๓.๑   ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน
๓.๒   ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล