การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ

Business Research and Statistics

1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ  1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัย
1.4 เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้สถิติสำหรับการทดสอบสมติฐาน
2.1  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัยทางธุรกิจ 2.2  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
ศึกษาและฝึกปฎิบัติ ที่มาและการเตรียมการวิจัย การดำเนินงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงาน การวิจัยซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ การวิจัยทางธุรกิจเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนและสังคม โดยฝึกปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่จริง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัย การเลือกใช้สถิติสำหรับ การทดสอบสมมติฐาน

 
- อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษากับนักศึกษา - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ             1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม 1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1.2.1  ใช้การสอนแบบบรรยาย โดยมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัย 1.2.2 สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาในเรื่องการแต่งกาย การตรงต่อเวลา 1.2.3 มีการกำหนดกติกาในการเรียน การปฏิบัติตนขณะที่เรียน ในเรื่องการแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย มารยาทในห้องเรียน 1.2.4 กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น
1.3.1 ประเมินผลจากเข้าห้องเรียนตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย 1.3.2 สังเกตุจากพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.3.3 ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ 1.3.4 ประเมินจากงานที่มอบหมายถึงการอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2.1 โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team และ Rmutl Education สอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย/การบริการวิชาการและทำนุบำรุง  ศิลปวัฒนธรรม  โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา และให้นักศึกษาหาประเด็นงานวิจัยที่สนใจ หรือ ลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยจากชุมชน  2.2.2 ใช้การสอนแบบบรรยาย ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจประกอบการสอนในชั้นเรียน มีการยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจ 2.2.3  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สอบถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ
2.3.1  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 2.3.2 งานที่ได้รับมอบหมาย 2.3.3 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย การค้นคว้า 2.3.4 การนำเสนองานในชั้นเรียน
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุ และวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2.1 สอนโดยการบรรยายทฤษฎีและรูปแบบปัญหา ซึ่งเมื่อได้โจทย์วิจัย นักศึกษาจะต้องมีการทบทวน วรรณกรรม โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์ 3.2.2 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการนำเสนอปัญหาที่สนใจ  เพื่อให้นักศึกษาในชั้นเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ ถึงความเป็นไปได้ในการทำวิจัยภายใต้เงื่อนไขของเวลา ศักยภาพและทุนวิจัย 3.2.3 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ให้นักศึกษาได้นำความรู้สถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3.3.2 ประเมินจากการสอบ โดยออกข้อสอบที่นักศึกษาแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 3.3.3 ประเมินจากการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา
4.1.1 สามารถปฎิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมงาน 4.1.4 มีความรับผิดชอบพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามกำหนด  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามยอมฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 4.2.2 สามารถปฎิบัติงานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน/กลุ่มได้ 4.2.3 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.1 มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่นได้ 4.3.2 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.3.3 พฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองานในชั้นเรียน
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการติดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟ้งที่แตกต่างกัน          5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสนเทศ
5.2.1 ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน 5.2.2 นักศึกษาจะต้องมี โดยการสืบค้นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย บทความ จากแหล่งต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์ 5.2.3 การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอในรูปของการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รายงานวิจัย  โปสเตอร์และสื่อวีดีทัศน์
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 5.3.2 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.3.3 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 BACAC151 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 8 17 30 30
2 การนำเสนองานในชั้นเรียน ประเมินจากข้อเสนอโครงการวิจัย 16 30
3 พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน เกี่ยวกับ การแต่งกายที่ถูกตามข้อตกลง การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ความมีน้ำใจ การไม่กระทำทุจริตในการสอบ ทุกสัปดาห์ 10
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2558).การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ผศ.ดร.สุมินทร เบ้าธรรม. (2558). วิจัยทางการบัญชี. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
เว็บไซต์สำนักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานวิจัย
เว็บไซต์สำนักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานวิจัย
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนา และตอบข้อคำถามระหว่างผู้สอน และผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาของมหาวิทยาลัย
2.1 สังเกตการเรียน ความตั้งใจของนักศึกษา และการสอบถามของนักศึกษา
2.2 การอภิปราย การรายงาน การนำเสนอของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียน
2.3 การตอบข้อสอบกลางภาคและปลายของนักศึกษา
2.4 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินแล้วเรียงลำดับความสำคัญ หาปัญหา และแนวทางแก้ไข
3.2 ประชุมผลและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
4.2 การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจ สอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือปรับวิธีการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับมุมมอง วิธีการ และรายละเอียดเนื้อหาที่หลากหลายเหมาะสมและทันกับสภาวะปัจจุบัน