โครงงานออกแบบมัลติมีเดีย

Multimedia Design Project

- มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพออกแบบสื่อสาร ความรู้ในเรื่องลิขสิทธิ์ในการทำงานออกแบบสื่อสาร
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานออกแบบสื่อสาร และการจัดนิทรรศการ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในการทำงานออกแบบสื่อสาร
- มีทักษะการปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ในการทำโครงงานออกแบบสื่อสารกับ งานด้านต่างๆ
- สามารถทำงานได้ตามกระบวนการออกแบบ และการสร้างงานออกแบบสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ
- สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องผ่านอาจารย์ ได้อย่างเหมาะสม
- รู้หลักการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สื่อสาหรับนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
- กำหนดตารางความคืบหน้างานรายบุคคลให้ถี่ขึ้น
- กำหนดตารางงานด้านนิทรรศการให้ชัดเจน
- ติดตามงานนิทรรศการจากนักศึกษาด้านต่างๆทุกสัปดาห์
- ปรับปรุงหน้าที่ในงานนิทรรศการให้เหมาะสมกับนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดทำโครงงานออกแบบมัลติมีเดีย รายบุคคล กระบวนการวางแผนและดำเนินโครงงานรายบุคคล การเขียนรายงานโครงงานรายบุคคล การนำเสนอ ผลการดำเนินโครงงานรายบุคคล
2 ชั่วโมงโดยระบุ วัน เวลา ไว้ในตารางสอน แจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประจำสาขาวิชา
- แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมพึงมี อาทิ ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เคารพกฎกติกาของสังคม
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
- ปฏิบัติงาน
- การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
- การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย
- ประเมินจากผลงานปฏิบัติ
- ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
- บรรยาย
- มอบหมายงานบุคคล
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล
- ประเมินจากการนำเสนอ
- มีทักษะการปฏิบัติงานจากการประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพออกแบบสื่อสารและวิชาการต่างๆ
- มีทักษะในการนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์งานสาขาออกแบบสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ
- มอบหมายงานบุคคล (งานในคาบเรียน)
- มอบหมายงานบุคคล (การบ้าน ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ)
- มอบหมายงานกลุ่ม (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)
- นำเสนอข้อมูล
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล (งานในคาบเรียน การบ้าน)
- ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)
- ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)
- ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม
- สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการริเริ่มสิ่งใหม่ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน มีส่วนร่วมในการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหาในกลุ่ม
- สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องผ่านอาจารย์ ได้อย่างเหมาะสม
- มอบหมายงานกลุ่ม (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)
- ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
- ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
- ประเมินจากผลงานกลุ่ม (การตรวจแบบร่าง โครงงาน)
- ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)
- ประเมินจากการสังเกตปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
- รู้หลักการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สื่อสาหรับนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
- สามารถสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพื่อต่อยอดงานให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
- มอบหมายงานบุคคล (การบ้าน ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ)
- มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)
- มอบหมายงานกลุ่ม (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)
- นำเสนอข้อมูล
- ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)
- ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)
- ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)
- ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของการออกแบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของการออกแบบแอพพลิเคชั่น กับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่น มีทักษะการปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ในการออกแบบ มีทักษะในการนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีงาม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกดoานคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและวิชาการไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น มีวินัย และตรงต่อเวลา และความขยันหมั่นเพียร เคารพในสิทธิคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยรับฟังความคิดเห็น ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
1 43012408 โครงงานออกแบบมัลติมีเดีย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3 4.1-4.4 การเข้าเรียน การแสดงพฤติกรรมการเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิงข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 10
2 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 3.2, 5.1-5.3 การติดตามงานรายบุคคล การทำงานตามแผนงานความก้าวหน้า คะแนนจากที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ตลอดภาคการศึกษา 20
3 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1-5.3 ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ รูปเล่มโครงงานปริญญานิพนธ์ 16 30
4 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 3.2 5.1-5.3 ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน การสอบปกป้อง 10-15 20
5 1.1-1.4, 2.3, 3.1, 3.2 4.1-4.3, 5.1, 5.3 การจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมวางแผน ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดนิทรรศการ 9-10 20
เอกสารการจัดทำรายละเอียดโครงการสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
กำหนดการสอบ
ไม่มี
1.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

1.2     ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้

ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
2.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑
2.2     สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

2.3     ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
3.1     ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน
3.2     ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล