ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานและการศึกษาต่อ

English for Job Application and Further Study

1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่่า่น และเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในกระบวนการสมัครงาน 2.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่่า่น และเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ใน  การศึกษาต่อ 3. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่่า่น และเขียนภาษาอังกฤษและเทคนิคในการทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในงานบริการ   1. To develop students' English proficiencies, including speaking, reading, listening and writing, for job application 2. To develop students' English proficiencies, including speaking, reading, listening and writing, for further study 3. To study and practice the techniques in acquiring better scores in English proficiency test for Tourism and service  
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียนในการนำไปใช้ในกระบวนการสมัครงาน ศึกษาต่อ และฝึกการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ 
เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่่า่น และเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในกระบวนการสมัครงาน  การศึกษาต่อ และฝึกใช้เทคนิคในการทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในงานบริการ   Practice in listening, speaking, and writing in English for job application, further study and practice the techniques for English proficiency test for service
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา   -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มี ภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 1.1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1 กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน 1.2.2 สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 1.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 1.2.4 สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 1.2.5 การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ 1.2.6 การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน  
1.3.1 ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 1.3.2 สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 1.3.3 ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 1.3.4 กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก 1.3.5 ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฏีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์กร ความรู้ในงานอาชี
2.2.1 การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 2.2.2 มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้า และทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 2.2.3 ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ 2.2.4 อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2.2.5 การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน 2.2.6 ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 2.2.7 ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมกับมืออาชีพ (professional) ในวิชานั้นๆ
2.3.1 ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 2.3.2 ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 2.3.3 ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 2.3.4 ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 2.3.5 ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกภาษาในเครือข่ายอินเตอเนตของมหาวิทยาลัย
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และความ ขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3.1.3 มีสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ พัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
3.2.1 ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการวิจัย 3.2.2 การอภิปรายเป็นกลุ่ม 3.2.3 การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า หรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 3.2.4 การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ 3.2.5 กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการการควบคุม ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ 3.3.2 การสอบข้อเขียน 3.3.3 การเขียนรายงาน 3.3.4 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองโดยการแสดงบทบาทสมมุติ  
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และ บทบาทของตน ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้ 4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ ตรงตามมาตรฐานสากล 4.1.3 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่ หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 4.2.2 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 4.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
4.3.1 ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน 4.3.2 ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer) 4.3.3 ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 4.3.4 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 4.3.5 ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ วัฒนธรรม 5.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบ ของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติผ่านการ สอบปฏิบัติและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 5.2.2 ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน 5.2.3 นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน 5.2.4 บูรณาการการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ หรือสื่อต่าง ๆ 5.2.5 ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
5.3.1 ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 5.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 5.3.3 ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 5.3.4 ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.1.1 มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว และการบริการ 6.1.2 มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการ ท่องเที่ยวและการบริการ 6.1.3 มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ บริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล
6.2.1 ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ 6.2.2 จัดสอบตามสมรรถนะวิชาชีพทั้งภายในและศูนย์ทดสอบภายนอก 6.2.3 ทดสอบทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานสากล
6.3.1 ประเมินผลจากความถูกต้องตามมาตรฐาน 6.3.2 ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 6.3.3 ประเมินผลจากผลสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 คารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสท่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. 3.
1 BOATH148 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานและการศึกษาต่อ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Assignment 5%
2 Role-play 5%
3 Midterm exam 25%
4 Final exam 25%
5 Attendance 10%
6 Presentations 10%
7 Report 20%
-Cambridge English for Job Hunting by Colm Down -https://www.ets.org
นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง  การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
2.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 2.2 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน 2.3 ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจเนื้อหา 2.4 ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
3.1   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 3.2   สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและปรับปรุงแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 3.3   สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อไป  
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา
5.1   ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 5.2   มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และตามความน่าสนใจ 5.3   ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายและสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียนหรือตามที่ได้ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 5.4  ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี