สถาปัตยกรรมยั่งยืน

Sustainable Architecture

1.   รู้ทฤษฎีพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับการนำหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน เข้ามาใช้ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 2.   เข้าใจอิทธิพลหลักของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน 3.   วิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืนได้ 4.   พิจารณาเลือกใช้รูปแบบ เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์เข้ามาใช้ในอาคารได้อย่างมีเหตุผล และเหมาะสมกับความต้องการกิจกรรม ลักษณะการใช้งาน รูปแบบอาคาร  และสภาพแวดล้อม 5.   สามารถนำความรู้จากการศึกษาและทดลองไปใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  6. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำหลักการการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืนมาใช้ เพื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงาน รวมทั้งยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อมีการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
นำข้อมูลจากประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา และการผลการสอนใน มคอ 5 ของการเรียนการสอนครั้งที่ผ่านมา ทำการปรับปรุงซึ่งประกอบไปด้วย  1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา - แก้ไขเรื่องสัดส่วนคะแนนบังคับเพิ่มการเข้าฟังเลคเชอร์ในตอนต้นชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการที่นักศึกษาไม่มาฟังเลคเชอร์ในต้นชั่วโมงและเพื่อการเน้นย้ำความสำคัญในการฟังเลคเชอร์ให้ได้ -     เนื้อหาครบถ้วน 2.  ความรู้ -   เน้นย้ำเรื่องสัดส่วนคะแนนของงานที่มอบหมายในชั่วโมงแรกของการสอน เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาไม่ใส่ใจในการทำงาน และไม่ได้ความรู้ทำให้ทำงานในขั้นสุดท้ายออกมาได้ไม่ดี และได้คะแนนน้อย ส่งผลทำให้ถูกประเมินตก 3.  ทักษะทางปัญญา -    สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเขียนตำรา และมอบหมายงานที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนในวิชาการออกแบบอาคาร โดยใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างอ้างอิง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้าน เทคโนโลยีอาคารที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ -      เน้นย้ำให้อาจารย์ผู้สอน ให้งานนักศึกษาค้นคว้าในแบบกลุ่ม โดยระบุลงไปในแผนการสอน
ศึกษาความเป็นมาและแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน หลักการออกแบบด้านระบบ นิเวศในงานสถาปัตยกรรม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากร หรือวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบรูปทรงอาคาร การออกแบบ สถาปัตยกรรมที่น่าอยู่ ยั่งยืนและมีสุขภาวะ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)โดยระบุวัน เวลา ด้วยการแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
2.1.1. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพในรายวิชา สอนให้มีระเบียบวินัย ฝึกให้รู้ หน้าที่ในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในทุกวิชา ประเมิน จากผลการด าเนินงานตามแผนการสอน และประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
2.2.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์
 2.2.1. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
2.3.1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2.3.1. มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ใช้กรณีศึกษา การออกแบบสถาปัตยกรรม การมอบหมายงาน ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือ กลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติงานของนักศึกษา และการนำเสนองาน
2.4.1. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม มอบหมายงาน หรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของ ผู้อื่น การประสานงานกับบุคคลภายนอก การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและ ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทีักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT407 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 10, 17 30%, 30%
3 ด้านทักษะทางทางปัญญา - วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน - การทำงานกลุ่มและผลงาน - การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การจัดทำงานกลุ่ม/การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - - -
6 ทักษะพิสัย - - -
1. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, แนวทางการ ประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัย, พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
2. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศึกษา, 2545.   
3. การใช้แสงธรรมชาติเสริมเพื่อลดการใช้พลังงาน.. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
4. กองพัฒนาพลังงานทดแทน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ, 2546.
5. จุไรพร ตุมพสุวรรณ, พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุมุงหลังคาบ้านพักอาศัยในเขต ร้อนชื้น,วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาควิชาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 
6. มาลินี ศรีสุวรรณ รศ., การศึกษาความสัมพันธ์ของทิศทางกระแสลมกับการเจาะช่องเปิดที่ ผนังอาคารสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ :J. Print, 2543. 
7. ตรึงใจ บูรณสมภพ, การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน, พิมพ์ครั้งที่ 1,กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติงแอนด์พับลิชชิง จำกัด(มหาชน) , 2539.  
8. ธนิต จินดาวณิค, สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 2540.  
9. Lechner, N. Heating, Cooling, Lighting : Design Methods for Architects. New York : John Wiley & Sons, 1991.
10. Stein, B., and Reynolds, J. S. Mechanical and electrical equipment for buildings. Vol. 1.8th ed. New York: John Wiley and Sons, 1992.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
1.1. การสอบถามนักศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของรายวิชา เพื่อปรับปรุงในการสรุปการเรียนการสอนช่วงสอบปลายภาคและการสอบปลายภาค 1.2. นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2.1. การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 2.2. การประเมินผลงานและผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อประเมิน วิธีการ เกณฑ์ และเครื่องมือในการเรียนการสอน 2.3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้โดยการถามคำถาม
3.1. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผู้สอนของนักศึกษา 3.2. ข้อเสนอแนะของนักศึกษาระหว่าง และหลังจากการเรียนการสอน
4.1. อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 4.2. มีการแจ้งคะแนน แก่ นักศึกษา ระหว่างการเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองระหว่างเรียน
5.1 ได้นำผลจากกลยุทธ์การประเมินในข้อที่ 1 และ 2 มาทำการปรับปรุง การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น