เทคโนโลยีไอน้ำ

Steam Technology

1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 1.1.2 สามารถทำงานเป็นหมู่คณะและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1.1.3 สามารถประเมินผลกระทบจากการใช้ ความรู้ทางเทคโนโลยีไอน้ำต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดหรือได้ตกลงกันไว้ และปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา และการส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 1.2.2  ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม หากกระทำการโดยขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดระยะเวลา 1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 1.3.3 ความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4 การกระทำทุจริตในการสอบ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในเนื้อหาของเทคโนโลยีไอน้ำ ประวัติความเป็นมา หลักการของเครื่องกำเนิดไอน้ำ ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไอน้ำ พื้นฐานความรู้สำหรับใช้การคำนวณเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอน้ำ กระประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีไอน้ำที่มีการใช้งาน  การประยุกต์ใช้งานในวัฎจักรแรงคิลสำหรับผลิตไฟฟ้า  การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีในโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม การตรวจสบและการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
2.2.1 บรรยายและ ใช้สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  2.2.2 มอบหมายทำแบบฝึกหัด
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2   ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
3.1.1 สามารถบอก อธิบายและคำนวณในเนื้อหาเทคโนโลยีที่สอน 3.1.2 มีจินตนาการในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 3.1.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อหาความรู้ เพิ่มเติมและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไอน้ำ
ให้นักศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงานทางเอกสารและนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
3.3.1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 3.3.2 ประเมินจากรายงานที่ ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
4.1.1 สามารถใช้ความรู้ ในการสื่อสารต่อสังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม 4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1.3 รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 4.1.4 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 4.2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก โดยการถามคำถามระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 4.2.3 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
4.3.1 ติดตามการทำงานเป็นระยะพร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถามระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ 5.1.2 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล เช่น การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 5.1.3 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณ
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ สื่อการสอน         E- Learning 5.2.2 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3.1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 5.3.2 ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล