การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

Pre Professional Experience

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกทักษะการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและมีวัตถุประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การฝึกแก้ปัญหาให้ผู้เรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการทดลอง การออกแบบใบงานการทดลอง การตรวจใบงานการทดลอง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
๒.๑  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการบูรณการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
๒.๒  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาของผู้เรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและการนำเสนอผลการศึกษา
๒.๓  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๒.๔  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา
๒.๕  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกทักษะการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและมีวัตถุประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การฝึกแก้ปัญหาให้ผู้เรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการทดลอง การออกแบบใบงานการทดลอง การตรวจใบงานการทดลอง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
-  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑. แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
๒. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
๓. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บรรยาย
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับ
๑. นำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในวิชาชีพ  ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบ
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
๑. สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๒. สามารถนำความรู้  แนวคิดและกระบวนการต่างๆ ไปพัฒนาการคิดให้เป็นระบบ
- บรรยาย 
- ถาม-ตอบ
- ใช้คู่มือ
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมเป็นทีมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
- การทำงานกลุ่ม
- อภิปรายและนำเสนอ
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
๑. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สื่อที่ทันสมัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
- บรรยาย 
- ถาม-ตอบ
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงาน
- การประเมินจากใช้สื่อ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 10
2 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ - ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 60
3 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 15 15
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแบบออนไลน์
          - สรุปผลการประเมินการสอน
- แผนการสอน, มคอ.๐๓
- ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
          - การสังเกตการณ์ของทีมผู้สอน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
          - การวิจัยชั้นเรียน
          - การทำ Pre-test and Post-test
- ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
- ทวนจากคะแนน  และงานที่มอบหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน