ออกแบบแสงสว่าง

Lighting Design

1.1 เพื่อศึกษาระบบการให้แสงสว่างภายในอาคารประเภทต่างๆ 1.2 เพื่อศึกษาลักษณะธรรมชาติของแหล่งกำเนิดแสง ทิศทางของแสง 1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถการออกแบบและเขียนผังไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงามและความสัมพันธ์ระหว่างแสงและสี
เพื่อให้เกิดความทันสมัยเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง ได้อย่างกว้างขวาง 
ศึกษาหลักการ แนวคิดและฝึกปฎิบัติการออกแบบแสงสว่าง ระบบการให้แสงสว่างภายในอาคารประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงาม  และความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับสี
-   อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั้นเรียน
-   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ต่อนักศึกษาสัปดาห์ละ 2ชั่วโมง /สัปดาห์
1.1.1 มีวินัย ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
1.2.1 บรรยาย ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล นำเสนอแนวทาง การออกแบบและการตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน ในการใช้ให้เหมาะสม 1.2.2 ฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นกลุ่ม
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 การสอบวัดประเมินผลและการประเมินจากผลงานการบ้าน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยายพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2.2.2 ให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอ 2.2.3 ให้ทดลองทำการออกแบบแสงสว่าง
2.3.1 การนำเสนอผลงาน การสอบกลางภาค และปลายภาค 2.3.2  ผลงาน การบ้าน และรายงาน 2.3.3  ประเมินความรู้จากผลงานการออกแบบของนักศึกษา
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2.1 บรรยายโดยเน้นการสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้นักศึกษาร่วมคิดวิเคราะห์ 3.2.2 อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาปัญญา 3.2.3 มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าและวิเคราะห์ร่วมกัน
3.3.1 ประเมินด้วยการนำเสนอผลงาน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 3.3.2  วัดจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 3.3.3 วัดจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 3.3.4สังเกตวิธีการคิดการแก้ไขปัญหา
4.1.1  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.2  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.3  สามารถนำความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 บรรยายพร้อมมอบหมายงานให้ค้นคว้า 4.2.2 นักศึกษาฟังบรรยายเรียนรู้และทำงานส่ง 4.2.3 นักศึกษาอภิปรายผล  นำเสนอผลงานการศึกษา  การสอบกลางภาคและปลายภาค
4.3.1  ประเมินด้วยการนำเสนอผลงาน สอบกลางภาค สอบปลาย 4.3.2  ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต 4.3.3  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4.3.4  การนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์แสดงผล
5.1.1 สามารถสืบค้นวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน 5.2.3 มอบหมายงานให้ศึกษานำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์
5.3.1 ประเมินด้วยการนำเสนอผลงาน สอบกลางภาค สอบปลาย 5.3.2 ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต 5.3.3 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
-มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
-มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
-มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
-ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษาโครงงานและศิลปนิพนธ์สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
-ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 6. ทักษะพิสัย 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BARIA502 ออกแบบแสงสว่าง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.3.1, 3.3.1,4.3.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 สอบย่อย การส่งงานตามที่มอบหมายการบ้าน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 18 10% 20% 20%
3 3.3.1, 3.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การมีส่วนร่วม อภิปราย การนำเสนองานกลุ่ม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 15 สัปดาห์ที่ 16 40%
Bentley Meeker.  2011.   Light x Design: 20 Years of Lighting ______________.  2011.   The Structure of Light: Richard Kelly and the Illumination of Modern Architecture (Yale University School of Architecture).  Yale University Press. Lighting: A Design Source Book.  Elizabeth Wilhide.  Lighting: Creative Planning for Successful Lighting Solutions Editors of Creative Publishing. 2003.  Lighting Design & Installation.  Creative Publishing. Gary Gordon.  2003.   Interior Lighting, Fourth Edition.  John Wiley & son,  Inc. Lucy Martin.  2010.  The Lighting Bible.  Singapore:  Pageone.
เอกสารประกอบการสอนและ  Power Point
ค้นคว้าข้อมูลจาก Googleเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์ http://www.proudgreenhome.com/research/511/Lighting?gclid=CKS3gLbZgKgCFQZ66wodQhf1pA http://iotcomm.com/
1.1 การทดสอบความรู้ การนำเสนอผลงาน
2.1   การสังเกตการณ์ผลงานการบ้านนักศึกษา 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   การมุ่งเน้นให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศของแสงสว่าง 3.2   การมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะของการใช้และการติดตั้งของดวงโคมแต่ละประเภท จนนำไปสู่การเข้าใจตำแหน่งแปลนไฟให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานในแต่ละกิจกรรม
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผล แม้เป็นวิชาทฤษฏี นักศึกษาเน้นการปฏิบัติงานจริง ถนัดการเรียนรู้จากการทำงาน จึงเน้นการประเมินผลที่รายงาน และผลงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความเข้าใจมากขึ้น