การฝึกงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

Job Internship in International Affairs

              จุดมุ่งหมายของวิชาการฝึกงาน เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้
‐ มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
‐ เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนำความรู้และทักษะทางภาษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อนำมาแก้ปัญหาในการทำงานได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
- มีความกล้าในการแสดงออกและนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
‐ มีมนุษยสัมพันธ์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และมีการพัฒนาตนเองจากการทำงานจริง
- ค้นพบซึ่งข้อบกพร่องต่างๆ ของตนเอง เพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านั้นก่อนสำเร็จการศึกษา
              เพื่อให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทำงานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา ภายใต้การดูแลของพนักงานพี้เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา
ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงานด้านภาษาอังกฤษในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในประเทศหรือต่างประเทศ  ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 450 ชั่วโมง  โดยมีพนักงานในสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษา Preparation for job internship training and being an intern in a domestic or overseas workplace in the English field for a minimum of 450hours under the supervision of the employer
             1. มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
             2. ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
‐ ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน
‐ กำหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงานกำหนดขอบเขตของงาน กำหนดวิธีการประเมินผลงาน
‐ มอบหมายงาน กำหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
‐ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
‐ ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน
‐ กำหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงานกำหนดขอบเขตของงาน กำหนดวิธีการประเมินผลงาน
‐ มอบหมายงาน กำหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
‐ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1. ความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานจริง
2. สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
สถานประกอบการจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำต่างๆ แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน สถานประกอบการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างเต็มที่ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงมีการมอบหมายงานแก่นักศึกษา และติดตามเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศ พนักงานที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ     (ถ้ามี) โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายตามหลักการของหลักสูตร
- ประเมินจากความตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
             1. มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
             2. มีทักษะในการนำความรู้ทางภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
มีการมอบหมายงานทั้งงานประจำตามหน้าที่และ/หรืองานพิเศษ มีการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ทำเป็นระยะๆ โดยอาจารย์นิเทศ และพนักงานพี่เลี้ยง จัดให้มีการนำเสนอผลการฝึกงานต่อผู้บริหาร พนักงานพี่เลี้ยง บุคคลอื่นๆ ของสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการมีการจัดทำรายงานของการฝึกงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการ
อาจารย์นิเทศ และพนักงานพีเลี้ยงทำการประเมินผลการเรียนรู้จากงานและ/หรืองานมอบหมายพิเศษที่นักศึกษาทำ โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ประเมินผลจากทักษะและความสามารถในการตอบข้อซักถามในระหว่างการนำเสนอผลการปฏิบัติงานแบบปากเปล่า โดยอาจารย์นิเทศและพนักงานพีเลี้ยงประเมินจากความถูกต้องตามหลักวิชาการของรายงาน โดยอาจารย์นิเทศ และพนักงานพี่เลี้ยง
           1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
           2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
           3. สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
           4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทำงาน เป็นทีม มอบหมายงานที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน

          มีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ ณ สถานประกอบการ ผ่านการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา เพื่อนร่วมงาน และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง พนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศทำการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจาก     เพื่อนร่วมงาน หรือที่ผู้เกี่ยวข้อง
           สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสารเฉพาะตามบริบทของกลุ่มสังคม
มอบหมายงานที่ต้องมีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และการเขียนตามความจำเป็นและเหมาะสม ในการประสานงาน มอบหมายงานที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแก้ปัญหา หรือนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลจากเอกสารหรือข้อมูลที่นักศึกษานำมาใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การจัดทำรายงาน และการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์นิเทศ

อาจารย์นิเทศ และพนักงานพี่เลี้ยงทำการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาฝึกงานโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล