การสอบบัญชี

Auditing

   1.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชีและการให้ความ  เชื่อมั่น    1.2  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น    1.3  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น ได้แก่ การวางแผนงานสอบบัญชี ประกอบด้วย การวางแผนงานสอบบัญชี การรวบรวมหลักฐานและการตรวจสอบบัญชีต่างๆ และการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร    1.4  เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชี
 
2.1 เพื่อให้นักศึกษายกระดับความรู้ความเข้าใจในหลักการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
2.2 เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
    ศึกษาแนวคิด วิวัฒนาการและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี ประเภทของการตรวจสอบ แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการทุจริตและข้อผิดพลาด จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง ความมีสาระสำคัญ ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การวางแผนและการกำหนดแนวการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การบันทึกผลการตรวจสอบและการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของกิจการ รายได้และค่าใช้จ่าย การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงานการสอบบัญชี และการรับรองภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
-   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ห้องพักอาจารย์ ตึก BLA ชั้น 4 ห้องหลักสูตร
 
         นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้
      1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
      1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
      1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
      1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
      1.2.1  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพการสอบบัญชี เช่น ผู้สอบบัญชีจะต้องมีความอิสระ มีความเที่ยงตรง โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลที่เป็นเท็จในการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
      1.2.2  ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
      1.2.3  ความซื่อสัตย์ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
      1.3.1 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม
         1.3.2 ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ
         1.3.3 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
         1.3.4 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
    2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
    2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
    2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
     2.2.1  ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยายและอภิปราย การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองและการสอนแบบเน้นกรณีศึกษา      2.2.2  การถาม – ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน      2.2.3  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ
 
 2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงานการค้นคว้า และการนำเสนอ  2.3.2 การประเมินจากการสอบข้อเขียน ทั้งสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
 
   3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง    3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น โดยใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ    3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 
   3.2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง    3.2.2  จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา    3.2.3  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มาขึ้น
 
   3.3.1 ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลองที่ ได้รับมอบหมาย    3.3.2 ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละรายวิชา    3.3.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 
   4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ    4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี    4.1.3  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน     4.1.4  มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
   4.2.1  มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย โดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลัดกันเป็นผู้รายงาน     4.2.2  มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีและจริยธรรมของผู้สอบบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น    4.2.3  ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ 
 
   4.3.1  ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน    4.3.2  ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม    4.3.3  ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน    4.3.4  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน    
 
       5.1.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
    5.2.1  มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ     5.2.2  ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน     5.2.3  มอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
    5.3.1   ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม     5.3.2   ประเมินจากการสอบข้อเขียน     5.3.3   ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
 
- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 11013302 การสอบบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1 ถึง 7 สอบย่อยและสอบกลางภาค 4,8 40%
2 บทที่ 8 ถึง 9 และ 13 รูปเล่มรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 12 , 13 20%
3 บทที่ 10, 11, 12 และ 14 สอบปลายภาค 17 25%
4 บทที่ 1 ถึง 14 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การส่งแบบฝึกหัด การทำโจทย์ปัญหา และการถาม – ตอบ ตลอดภาคการศึกษา 15%
- นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปชัย ศรีจั่นเพชร. การสอบบัญชี. กรุงเทพฯ : 2559.
         -  มาตรฐานการสอบบัญชี จำนวน  36 ฉบับ 
        -  มาตรฐานงานสอบทาน จำนวน 2 ฉบับ
        -  มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 4 ฉบับ
        -  มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง จำนวน 2 ฉบับ
        -  แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น จำนวน 1 ฉบับ
        -  คำอธิบายวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
        -  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับที่ 19 สำหรับผู้สอบบัญชี
-  Power Point Slide ประจำบทเรียน -  www.Fab.or.th  เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี -  www.nukbunchee.com เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม -  www.set.or.th เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -  www.rd.go.th กรมสรรพากร -  www.dpd.go.th กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
   การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะกลุ่มไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
    2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
    2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
      หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
       3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
       3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
        4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
        4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
         จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้      5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4      5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ