การจัดการการค้าปลีก

Retailing Management

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ และความจำเป็นของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับงานด้านการตลาด รวมถึงสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสมกอปรกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการแข่งขันของธุรกิจจริง
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของงานด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างเหมาะสม  และสามารถใช้ทักษะและความรู้ด้านสารสนเทศมาใช้กับโครงงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสัมฤทธิผล
ศึกษาถึงความสำคัญของหลักการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อระบบธุรกิจ แนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งตลาดสำหรับผู้บริโภค และตลาดธุรกิจทั้งภายในตลาดและการตลาดระหว่างประเทศที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือทางการตลาด ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และอนาคตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล