เครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม

Architectural Design Tool

1.เรียนรู้ความหลากหลายของเครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
2. เข้าใจกระบวนการการใช้เครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม
3.เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับแนวทางการออกแบบของตนเองและกับลักษณะของโครงการที่ทำการออกแบบ
4.เห็นความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมผ่านเครื่องมือในการออกแบบ
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจการใช้เครื่องมือในการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ สามารถฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือที่ตนเองถนัดและสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมของตนเองได้ 
ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม ผ่านการใช้แผนภาพ ภาพวาด หุ่นจำลอง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือส่วนบุคคล 
เพื่อทดลองสร้างทางเลือกในการออกแบบสถาปัตยกรรม เรียนรู้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อเฟ้นหาผลงานออกแบบขั้นสุดท้าย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยการแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียน และใช้ Social Network เป็นช่องทางติดต่อปรึกษานอกเวลาเรียน
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเข้าในเรื่องระเบียบวินัย และ กฏกติกา ในการเรียนออนไลน์ 
- เน้นย้ำเรื่องวินัยในการเข้าเรียน (ศึกษาตัวตนเองออนไลน์) ให้เป็นประจำ สม่ำเสมอ
- เช็คการเข้าดูบทเรียนออนไลน์ 
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดการเรียนการออนไลน์ ที่นักศึกษาสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อัพเดทข้อมูลบรรยาย และใช้กรณีศึกษาที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เป็นสื่อการสอนให้นักศึกษา
- จัดให้มีเนื้อหาในการบรรยายที่มีการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- ให้ Assignment ที่นักศึกษาต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี  - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดการเรียนการสอนแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- ฝึกทักษะการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เลือกศึกษา
- ให้ Assignment ที่นักศึกษาต้องใช้กระบวนการสืบค้น ในการแก้ไขปัญหา
- ประเมินจากการเลือกวิธีการนำเสนอผลงานและการวิธีการสืบค้นข้อมูล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1 .มีความรู้และความรู้มเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BARAT108 เครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม เช็คการเข้าดูบทเรียนออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 15%
2 ความรู้ ประเมินจากผลงานของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา เน้นโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ 10,17 50%
3 ทักษะทางปัญญา ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 15%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากการเลือกวิธีการนำเสนอผลงานและการวิธีการสืบค้นข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 ด้านทักษะพิสัย ไม่มี ไม่มี 0%
 
 
Slides การเรียนการสอน
- Thinking Series (Thinking with diagrams) 
- Thinking Series (Thinking with study model)
- Thinking Series (Thinking with data)
- ปัญหาของการใช้ Representation มาเป็นเครืองมือในการคิดแบบ
- วิธีการหลุดออกไปจากกรอบการคิดแบบเดิม
- Program Analysis   
https://issuu.com/andrew-chaplin/docs/architecture_of_diagrams
https://placebrandingofpublicspace.files.wordpress.com/2013/01/pole-dance-01.jpg
http://so-il.org
https://www.dezeen.com/
https://romesentinel.com/stories/western-new-york-gets-ok-to-begin-reopening,98238
https://www.mvrdv.nl/
https://www.archdaily.com
https://www.safdiearchitects.com
https://www.big.dk
https://oma.eu/projects/seattle-central-library
https://core.ac.uk/reader/41337480
https://www.herzogdemeuron.com
 
 
 
1. เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน platform social media เช่น facebook กำหนดให้มีการประเมินผ่านแบบสอบถาม หลังการสอบกลางภาคและปลายภาค
1. จากผลงานของนักศึกษาในแต่ละครั้ง 
2. จากผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อจบภาคการศึกษา
3. จากความคิดเห็นของนักศึกษา ผ่าน platform facebook
1. แยกเนื้อหาให้ชัดเจนระหว่างเนื้อหาที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ (Tool) และ แนวความคิดในการออกแบบ (Concept)
2. พูดให้ช้ากว่าเดิมและไม่ยืดยาวจนเกินไป
3. เพิ่มบทเรียนการฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน (On site)
1. อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ  2. อาจารย์ประกาศผลการเรียนครึ่งเทอมให้นักศึกษาทราบ  3. นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนย่อยต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบตนเองหากเกิดข้อสงสัย
1.ลดเนื้อหาที่เป็นเชิงทฤษฎี และ เน้นให้มีการฝึกทักษะในแต่ละสัปดาห์ให้บ่อยขึ้น