ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2

Practical Skills in Food Science and Technology 2

1.1  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 1.2  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.3  เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 1.4  เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
2.1  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2.2  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษาเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์หมักดอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น        Basic skills infood processing; proper use and maintenance of processing tools and equipments in canning, dairy and fermented food production; fundamental food product development.
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ - อาจารย์จัดเวลาให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ห้องพักอาจารย์ 3 หรือติดต่อกับอาจารย์ทางโทรศัพท์หรือ E-mail; pinubon@hotmail.com เวลา 16.00 - 17.00 น. หรือโดยอาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบในใบกำหนดการสอนที่แจกให้กับนักศึกษา
.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1  การปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม 1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต 1.1.3  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.1.4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานกันอาทิ การสอนฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ร่วมกับการสอนแบบสาธิต ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(Participatory Learning) และการสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติและสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในงานที่ฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน - โดยการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเพื่อปฏิบัติการและทำการปฏิบัติจริงทุกคนแต่ละกลุ่มงานใช้การสอนแบบActive Learningเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นขณะเรียน เมื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานแล้วให้ประเมินผลการปฏิบัติโดยค้นคว้าเอกสารประกอบ และส่งเล่มรายงานต่อผู้สอน - ให้นักศึกษาตระหนักถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
- ประเมินผลจาก การสัมภาษณ์/ซักถาม การสังเกต พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติและในสถานการณ์ที่สาขาวิชาฯและคณะจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาและการเคารพการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น การเคารพผู้อาวุโสและอาจารย์ โดยประเมินทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
 
      2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาโดยสอดแทรกความรู้ให้นักศึกษาระหว่างที่นักศึกษากำลังปฏิบัติงาน       2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1  การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ สอนแบบศึกษาด้วยตนเองด้วยการค้นคว้าความรู้ทางทฤษฏีที่สอดคล้องต่อผลการฝึกปฏิบัติ 2.2.2 การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามสภาพจริงและนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติ มีการคิดวิเคราะห์แสดงความรู้ความคิดเห็นจากการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
 
2.3.1จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและตอบคำถามการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 2.3.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานการทดสอบภาคปฏิบัติ การนำเสนอผลงานการปฏิบัติ และจากการทดสอบแบบข้อเขียนประกอบ
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
 
3.2.1  ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา     3.2.2  ศึกษาจากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้แล้วโดยแบ่ง  นักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกำหนดแนวทาง   ไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
3.3.1  ประเมินจากการคิดคำนวณสูตร การฝึกปฏิบัติการตามลำดับขั้นตอน ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากการปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม 3.3.2  ประเมินจากการตอบคำถาม การทดสอบ และจากการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 
4.1.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.2.1  แบ่งกลุ่มนักศึกษาในภาคปฏิบัติ มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม    4.2.2  อธิบายข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนภาคปฏิบัติ
4.3.1  ประเมินผลจากการทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และคุณภาพของงาน    4.3.2  การตรวจสอบการความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาการแต่งกายที่เหมาะสมและการทำความสะอาดหลังการ ปฏิบัติ    4.3.3  สังเกตและประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นจากการส่งรายงานบทปฏิบัติการ
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รู้จักวิเคราะห์การคิดคำนวณสูตร 5.2.2  การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
- ประเมินจากความสนใจความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย และจากผลงานการปฎิบัติ
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 6.1.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 6.1.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
6.2.1  อธิบายทำความเข้าใจการปฏิบัติการก่อนทำการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง 6.2.2  สังเกต ซักถามความเข้าใจ และการปฏิบัติได้ถูกต้องตามหรือไม่
6.3.1  ประเมินจากการสังเกต ซักถาม และผลงานจากการฝึกปฏิบัติ 6.3.2  ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 BSCFT102 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,2.3, 2.4,3.3,3.4,3.5,4.1, 4.2, 5.2, 5.4, 5.6 - การเข้าชั้นเรียน - การส่งรายงานตามเวลา - การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1 - 16 10 %
2 1.1. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1 - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 45 %
3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.4, 4.1, 4.2, 6.1 - การนำเสนองาน/การรายงาน ทุกสัปดาห์ 15 %
4 ผลงานจากการปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ 10 %
5 การทดสอบภาคปฏิบัติ 17 20 %
คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. จุฑามาศ ถิระสาโรช. 2552. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา,                      พิษณุโลก. ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก. 2535. กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพฯ. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต. 2535. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร : การถนอมอาหาร. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพฯ. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์. 2523. หลักการถนอมและแปรรูปผักและผลไม้. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                          กรุงเทพฯ. สมบัติ ขอทวีวัฒนา. 2529. กรรมวิธีการอบแห้ง. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. สมบัติ ขอทวีวัฒนา. 2546. เทคโนโลยีน้ำตาล. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
วารสารอาหาร, Journal of Food Science, Journal of Food Technology, Journal of Meat Science เวปไซด์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ E-learning ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
วารสารอาหาร, Journal of Food Science, Journal of Food Technology, Journal of Meat Science เวปไซด์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ E-learning ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ
1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน    1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา    1.3  ข้อเสนอแนะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้    2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน    2.2 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา    2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้   3.1 การจัดสัมมนาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา การแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์หมักดอง ผลิตภัณฑ์ธัญพืช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้นในชั้นเรียน   3.2  การแทรกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทเรียน   3.3  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน   3.4  การศึกษาดูงานนอกสถานตามโอกาส
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้   4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร   4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง การสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้    5.1  ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา    5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรม   ต่าง ๆ