การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นสูง

Advanced Plastic Mould Design

            ให้นักศึกษาเข้าใจหลักและขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีอันเดอร์คัตทั้งภายนอกและภายใน การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบ 3 แผ่น การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบทางวิ่งร้อน การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบปลดเกลียวอัตโนมัติ พร้อมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แม่พิมพ์
2.1 เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจการทำงานของแม่พิมพ์พลาสติกแต่ละชนิด
2.2 เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลักและขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
2.3 เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
2.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกได้
2.5 เพื่อให้นักศึกษารู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์แม่พิมพ์พลาสติกได้
       ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดชิ้นงานที่มีอันเดอร์คัตทั้งภายนอกและภายใน การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบ 3 แผ่น การออกแบบแม่พิมพ์ ฉีดแบบทางวิ่งร้อน การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบปลดเกลียวอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและวิเคราะห์แม่พิมพ์
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
-พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
จัดลำดับความสำคัญของงานหรือกิจกรรมที่ทำ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมกลุ่มให้ทำงานร่วมกัน
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานตามที่มอบหมาย
-บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม การมีวินัย ตรงต่อเวลา
และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ สังคม
-ให้ศึกษาค้นคว้าและทำรายงานในหัวข้อที่กำหนดให้
-พฤติกรรมการเข้าเรียน การร่วมกิจกรรมและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
-มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
-ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
-ประเมินผลการออกแบบแม่พิมพ์ที่มอบหมาย
ความรู้ที่จะได้รับจากวิชานี้เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกประกอบด้วย
- ชนิดและโครงสร้างของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแต่ละชนิด
- แนวทางการออกแบบและขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
-การออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์
- การวิเคราะห์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์
- กำหนดให้นักศึกษาทำงานตามที่มอบหมาย
-บรรยายเนื้อหารายวิชา
- ศึกษาค้นคว้าและทำรายงานเพิ่มเติม
-นำเสนอรายงานและแบบแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบ
-สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
-ตรวจรายงาน และงานที่มอบหมาย
-ประเมินผลการออกแบบแม่พิมพ์ที่มอบหมาย
-ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการออกแบบและวิเคราะห์แม่พิมพ์
- บรรยายเนื้อหารายวิชา
- การทำงานกลุ่ม การนำเสนอและอภิปราย
- มอบหมายให้ทำรายงาน
-สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
-ตรวจรายงาน และงานที่มอบหมาย
-ประเมินผลการออกแบบแม่พิมพ์ที่มอบหมาย
-ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
- จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายงานเดี่ยว การนำเสนอและอภิปราย เช่น การสร้างกระบวนการต่างๆ ของการนำเสนอรายงาน การออกแบบ และการวิเคราะห์แม่พิมพ์
- รายงานที่นำเสนอ และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา และการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานรายกลุ่ม รายงานเดี่ยว การนำเสนอและอภิปราย เช่น การสร้างกระบวนการต่างๆ ของการควบคุมและบำรุงรักษาชิ้นงาน
- รายงานที่นำเสนอ และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
- มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการออกแบบแม่พิมพ์ เขียนแบบและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แม่พิมพ์ได้
 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติทั้งการศึกษาค้นคว้า การทำรายงานเดี่ยว กลุ่ม การออกแบบแม่พิมพ์ เขียนแบบแม่พิมพ์ การวิเคราะห์แม่พิมพ์และการนำเสนอ
- รายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงาน แบบแม่พิมพ์ที่ออกแบบ
-สอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นสูง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2 , 3 , 5 2, 3 , 5, 6 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 20% 20%
2 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 การทำงานเดี่ยว งานกลุ่มและผลงาน การนำเสนอรายงาน การส่งงานตามกำหนดเวลา การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1 , 4 -การเข้าชั้นเรียน -การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน -ถามตอบ, สังเกตดูพฤติกรรมการทำงาน -การแต่งกายและประพฤติตนตามระเบียบวินัย ตลอดภาคการศึกษา 20%
1. เอกสารการฝึกอบรมการออกแบบแม่พิมพ์, สถาบันไทย-เยอรมัน
2. การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 1, ชาลี ตระกาลกุล
3. การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 2, ชาลี ตระกาลกุล
4. เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , 2544
5. คู่มือการฝึกอบรมวัสดุทำแม่พิมพ์, โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ , สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
6. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก, สิงห์คาน แสนยากุล
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ