เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Information Technology for Retail Business

แนวคิดของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในการจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจสำหรับงานส่วนหน้าและส่วนหลัง การใช้งาน Enterprise Application Integration (EAI) ระบบการไหลของงาน วงจรชีวิตการจัดการกระบวนการธุรกิจ การสร้างแบบจำลองกระบวนการ การจำลองสถานการณ์ การนำกระบวนการไปปฎิบัติ การดำเนินงานตามกระบวนการ การติดตามกระบวนการ การปรับกระบวนการให้เหมาะสมที่สุด
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การทดสอบกลางภาค 8 20%
2 การทดสอบปลายภาค 17 20%
3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50%
4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบข้อมูลสำหรับ ธุรกิจค้าปลีก (INFORMATION TECHNOLOGY AND RETAIL BUSINESS) ผู้แต่ง : คำนาย อภิปรัชญาสกุล ปีพิมพ์ : 1 / 2557