การบัญชีการเงิน

Financial Accounting

1.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการเบื้องต้นของการบัญชีทั่วไป วงจรบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม  1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับ เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  1.3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม  1.4 เพื่อฝึกหัดการนำ แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดทำบัญชีพร้อมออกงบการเงินได้อย่างถูกต้อง  1.5 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทัศนคติทางวิชาชีพที่ดี โดยการอธิบายความสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นให้นักศึกษาและเปิดโอกาสให้ได้ซักถามหรือแลกเปลี่ยนในหัวข้อความสำคัญของการบัญชี  2.2 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพบัญชี ในชั่วโมงแรกของการเรียน  2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติที่สำคัญในเนื่อหาของรายวิชาการบัญชีการเงิน สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความสำคัญของการบัญชีต่อประเภทธุรกิจ หลักการเบื้องต้นของการบัญชีทั่วไป และวงจรบัญชี ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการให้บริการกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการอุตสาหกรรม การบันทึกบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 7 ชั่วโมง/สัปดาห์
โดยให้คำปรึกษาใน Chat Microsoft Teams หรือห้องพักอาจารย์ อาคาร 6 สาขาการบัญชี 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ นักศึกษาควรมีจริยธรรมในเรื่องดังนี้ 1.1.1 หลักของจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 1.1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบของตนเอง 1.1.3 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เช่น จรรยาบรรณที่ดีของผู้จัดทำบัญชี จรรยาบรรณที่ดีของเจ้าของกิจการ เป็นต้น 1.2.2 ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงความซื่อสัตย์ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1 ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียน 1.3.2 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน การทำแบฝึกหัดและการส่งการบ้าน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัด 2.2.2 การถาม – ตอบปัญหาในห้องเรียน 2.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เพิ่มเติม 2.2.4 สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงานและการ ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 2.3.2 การประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 2.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้จากการตรวจแบบฝึกหัด
 
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง พร้อมการถาม – ตอบในชั้นเรียน 3.2.2 ฝึกการคิด ฝึกการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ 3.2.3 การมอบหมายงานตามใบงานที่กำหนดขึ้น
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว 3.3.2 สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 4.2.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.3.1 ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มมงาน 4.3.2 การประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนําเสนองาน
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเองจาก web site สื่อการสอน E-learning เป็นต้น 5.2.2 การนำเสนอและยกตัวอย่างโดยใช้ powerpoint, เครื่อง visual
5.3.1 ประเมินจากการแบบฝึกหัดและการทดสอบ 5.3.2 การตรวจรูปเล่มรายงาน การทดสอบย่อย
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
1 BACAC111 การบัญชีการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2, 3, 4, 5 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 1) การทดสอบย่อย (Quiz) 30 คะแนน (2 ครั้ง) 2) การสอบกลางภาค 25 คะแนน 3) การสอบปลายภาค 25 คะแนน 4, 9, 13, 18 80%
2 1, 2, 3, 4, 5 แบบฝึกหัด รายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 1) แบบฝึกหัด 5 คะแนน 2) รายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 5 คะแนน ทุกสัปดาห์ 10%
3 1, 2, 3, 4, 5 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง 1) การเข้าห้องเรียน 5 คะแนน 2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (ตอบคำถาม/เสนอความคิดเห็น) 5 คะแนน ทุกสัปดาห์ 10%
รองศาสตราจารย์ธารี หิรัญรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี มะโนวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พตร ฉัตราภรณ์ การบัญชีการเงิน: บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด. ปรับปรุง 2558.  
มาตรฐานการบัญชีต่างๆ
- PowerPoint slide ประจำบทเรียน
- www.set.or.th
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ใช้วิธีการดังนี้ 2.1 ผลการทดสอบของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา 3.2 การสอนเสริมนอกชั้นเรียน 3.3 ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลคะแนนการเรียนในรายวิชา ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 4.2 อาจตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา จากรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
ในกรณีที่ผลคะแนนของนักศึกษาออกจะมีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาโดยดูจากระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับ