ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

English for Tourism Industries

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ออกแบบและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ ในงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ได้อย่างเป็นระบบโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศึกษาและฝึกปฏิบัติคำศัพท์ สำนวน และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกำหนดการเดินทาง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
Study and practice useful vocabulary, language structures, and expressions related to tourism, the application and integration of listening, speaking, reading and writing skills for introducing tourist attractions, travel itineraries, and tourist activities.
-อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้
1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2 สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ยกย่องและเชิดชูผู้ที่ทำความดีและเสียสละ
1. การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม . การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม

4. การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ สโมสรนักศึกษาฯ สาขาฯ หลักสูตรฯ และชมรมได้จัดขึ้น
2.3 มีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนการจัดการปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย
ศึกษาความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วทำกิจกรรมประกอบเนื้อหาตามที่กำหนดในบทเรียน ร่วมกลุ่มอภิปรายคำตอบและระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด ศึกษาความรู้จากสื่อประกอบการสอน เช่น เนื้อหาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไทยบนเว็บไซต์ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาโดยการนำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

6. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป
ทดสอบกลางภาคและปลายภาค การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การฝึกปฏิบัติในการนำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์

รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
3.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม
ให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง
แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษา การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสื่อสารในบริบทต่างๆ

3. การทำกิจกรรมในชั้นเรียน การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมุติหรือสถานการณ์จำลอง
4.5 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชา ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม และกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์

3. ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
สังเกตการดำเนินกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน พิจารณาจากงานที่ได้รับมอบหมายจากการดำเนินกิจกรรมในกลุ่ม ประเมินจากภาคปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยว การจัดทัวร์

4. สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ ติดต่อสื่อสารการค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากหัวข้อที่ศึกษา

3. จัดให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย และในการนำเสนองาน
ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย

2. พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การพากย์ ทัวร์ การพูดแนะนำแหล่งท่องเที่ยว
6.2 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
6.4 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล
สอดแทรกการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง เช่นการจัดกำหนดการเดินทาง และการพากษ์ทัวร์ในสถานการณ์จริงผ่านโครงการดูงานของหลักสูตร
งานที่ได้รับมอบหมายผลงานการฝึกปฏิบัติการนำเสนองานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น การพากย์ทัวร์ การพูดแนะนำแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
1 BOAEC133 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3, 3.3, 5.3, 5.6 6.2, 6.4 สอบกลางภาค 9 25
2 2.3, 3.3, 5.3, 5.6 6.2, 6.4 สอบภาคปฏิบัติ การพากย์ทัวร์ 15 10
3 2.3, 3.3, 5.3, 5.6 6.2, 6.4 แบบฝึกหัด งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20
4 2.3, 3.3, 5.3, 5.6 6.2, 6.4 สอบปลายภาค 17 25
5 1.4, 1.5 4.5 การสังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาขณะปฏิบัติงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 10
6 2.3, 3.3, 5.3, 5.6 6.2, 6.4 สอบคำศัพท์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว ทุกสัปดาห์ 10
English for Tourism Industry (เอกสารประกอบการสอน)
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
1. ขนิษฐา อุทวนิช. 2546. Communicative English for Tourism. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2. Dubicka, Iwonna and Margaret O’Keeffe. 2003. English for International Tourism. England: Pearson Education Limited.
3. Walker, Robin and Keith Harding. 2007. Oxford English for Careers: Tourism 2. UK: Oxford University Press.
4. Mol, Hans. 2008. English for Tourism and Hospitality. UK: Garnet Publishing Ltd.
5. Wannaporn Wanichanugorn. 2009. English for Tourism. กรุงเทพมหานคร: Chulalongkorn University Press.
6. Lertporn Parasakul. 2002. English for Tourist Guides-1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต.
7. Morris, C.E. 2012. Flash on English for Tourism. ELI publisher.
- เว็บไซต์ต่างๆทีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตลอดจนแบบฝึกหัดออนไลน์

http://www.buddha-images.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya_Historical_Park http://www.thailandsworld.com/index.cfm?p=382 http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Thailand http://www.allthaifood.com/ http://www.thailandlife.com/thai-buddhist/index.php
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย

การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการพากษ์ทัวร์ ในโครงการศึกษาดูงานของหลักสูตร
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้

สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา

ประเมินการฝึกปฏิบัติการพากษ์ทัวร์ ในโครงการศึกษาดูงานของหลักสูตร
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย

ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียนทุกปี สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม

สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความน่าสนใจ

ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของ